Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bedömer olika alternativ för att genomföra gruvskatten

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2022 13.33
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av finansminister Annika Saarikko ska utreda möjligheten att införa en gruvskatt i Finland.

Arbetsgruppen gör en bedömning av lämpligheten och genomförbarheten hos och de huvudsakliga konsekvenserna av olika skattealternativ. Målet är att man utifrån arbetsgruppens bedömningar ska kunna fatta beslut om modellen för genomförande av gruvskatten för beredningen av en regeringsproposition. Utredningen baserar sig på statsminister Sanna Marins regeringsprogram. 

Utredningen görs med hänsyn till att gruvmineraler utgör icke-förnybara naturresurser. Även om skatten riktar sig till icke förnybara naturresurser, är det primära syftet med skatten emellertid inte att minska användningen av dem, utan att ge samhället en skälig ersättning för användningen av icke förnybara mineraltillgångar.

Regeringen har tidigare slagit fast att Finland år 2023 ska införa en gruvskatt i stället för en höjning av elskatten inom gruvdrift. Den eftersträvade skatteintäkten av gruvskatten är 25 miljoner euro per år. 60 procent av skatteintäkterna styrs till de kommuner där gruvorna är belägna och 40 procent till staten.

Arbetsgruppen har sakkunniga från finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Skatteförvaltningen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Geologiska forskningscentralen, Kommunförbundet r.f. och Gruvindustrin r.f. Arbetsgruppen kommer dessutom att höra sakkunniga, forskare, intresseorganisationer och centrala samarbetsparter under arbetets gång. 

Arbetsgruppens mandattid började i slutet av januari och löper ut den 31 maj 2022. När mandatperioden löper ut ordnas det en offentlig remissbehandling av arbetsgruppens bedömningspromemoria.

Mer information:
Jari Salokoski, finansråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 029553 0437, jari.salokoski(at)gov.fi