Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning över statens regionala arbetsplatsutveckling färdig

Finansministeriet
24.2.2017 12.00
Pressmeddelande

Koordineringsgruppen för regionalisering överlämnade den 24 februari sin utredning över placeringen av arbetsplatserna i regionerna till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Utredningen innehåller en landskaps- och kommunspecifik genomgång av utvecklingen av årsverken inom statens budgetekonomi under åren 2010-2015 och av genomförda och planerade förändringar i fråga om verksamhetsställena.

Bakgrunden till utredningen utgörs av minister Vehviläinens begäran om en helhetsbild av placeringen av statliga arbetsplatser. Orsaken till begäran var ministerns oro över att enskilda beslut som gäller verksamhetsställen hopas på samma områden och kommuner utan att någon har en klar bild av de övergripande konsekvenserna.

Den nya utredningen visar att antalet statliga arbetsplatser minskat så gott som inom samtliga förvaltningsområden. Minskningen har varit störst inom försvarsministeriets, arbets- och näringsministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden. Nätverken av verksamhetsställen har också blivit mera kompakt inom så gott som alla förvaltningsområden.

På landskapsnivå kan man på basis av utredningen konstatera att den proportionella andelen av arbetsplatser ökat i landskapet Nyland, även om den numerära minskningen av arbetsplatser varit störst just i Nyland. Ur kommunernas perspektiv har en stor del av årsverkesminskningarna under åren 2010-2015 drabbat de andra och fjärde till största och mindre kommunerna i landskapen. Koncentreringen av verksamhetsställena har lett till att statliga ämbetsverk och inrättningar försvunnit helt speciellt från sådana kommuner som redan i utgångsläget 2010 haft bara ett eller två verksamhetsställen kvar.

Digitaliseringen av tjänster och produktionssätt är en faktor som i betydande mån bidragit till att verksamhetsställena koncentrerats till de större städerna. Myndighetssamarbetet inom den offentliga förvaltningens kundservice kunde enligt utredningen erbjuda lösningsmodeller och möjligheter som hittills inte utnyttjats fullt ut.

Koordineringsgruppen för regionalisering rekommenderar att regeringen skulle utvärdera statens arbetsplatsutveckling ur regionutvecklingsperspektiv. Det vore särskilt viktigt att utvärdera hurdana möjligheter de andra och tredje största städerna i landskapen har att fungera som servicecentra inom sina respektive regioner. Koordineringsgruppen lägger dessutom fram rekommendationer som gäller beredningen av regionaliseringsärenden vid ministerierna, bedömningen av behovet att reformera regionaliseringslagstiftningen samt förändringen av servicebehovet som riktas mot statliga myndighetstjänster.

Minister Vehviläinen: Viktigt med konsekvens och långsiktighet vid beslutsfattandet

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som ansvarar för regionaliseringen konstaterade i samband med mottagningen av utredningen att ”Utredningen ger viktig faktainformation till grund för regionaliseringsdiskussionen. Jag är emellertid oroad när det gäller konsekvensen och långsiktigheten i fråga om regionaliseringen. Det är till exempel i fråga om fallet Fimea helt orimligt att man i efterskott försöker upphäva beslut som redan fattats. Placeringen av statliga arbetsplatser i regionerna bör skötas långsiktigt.”

Det faktiska antalet årsverken vid ämbetsverk och inrättningar inom statens budgetekonomi som ingick i utredningen uppgick år 2010 till 81 198 och år 2015 till 72 504. Minskningen under det nämnda intervallet var alltså 8 694 årsverken, dvs. 10,8 procent. Landskapet Nylands andel av dessa sammanlagda antal var 31 437 årsverken, 38,8 procent år 2010 och 29 523 årsverken, 40,7 procent år 2015.

Utredningen (på finska)

Mer information om koordineringsgruppens verksamhet: vm.fi/sv/regionaliseringen

Ytterligare information:

koordineringsgruppens ordförande, Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi
koordineringsgruppens sekreterare, Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare