Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansvaret för att ersätta skador som inträffat under utrikes tjänsteresor överförs på staten

Finansministeriet
21.4.2017 9.38
Pressmeddelande

Regeringen har gett riksdagen en proposition med förslag till en lag om att staten ska ersätta skador som inträffat vid utrikes tjänsteresor. Genom lagen ska nuvarande praxis gällande reseförsäkring vid utrikes resor för statens tjänstemän och arbetstagare ändras så att man frångår försäkringar i privata försäkringsbolag och överför skadeståndsansvaret på staten. I försäkringsskyddets innehåll görs inga betydande ändringar jämfört med det nuvarande systemet.

Genom att detta sköts som egen verksamhet blir det möjligt att standardisera försäkringens innehåll, varvid ersättningsskyddet är lika för alla som har ett anställningsförhållande till staten. Den nya lagen förenhetligar ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas praxis. Avsikten är att Statskontoret ska vara behörig myndighet.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018. Tills det nya arrangemanget träder i kraft fortsätter ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna att använda Hansel Ab:s ramavtal på nuvarande sätt.

Mera information:

Hannu Koivurinta, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30117

Staten som arbetsgivare