Tiedonhallintalain valmistelu

Tällä sivulla kerrotaan tiedonhallintalain valmistelusta.

Hallituksen esitys: Tiedonhallinnan uusi yleislaki yhtenäistää sääntelyä(5.12.2018)

Hallitus esitti uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 5.12.2018. Tiedonhallinnan lakiesityksen tarkoituksena on, että tietoon perustuvat julkiset palvelut olisi mahdollista toteuttaa entistä laadukkaammin, tuloksellisemmin ja tehokkaammin tiedonhallinnan tukemana. Esityksen tietopoliittisena tavoitteena on parantaa tietojen tehokasta luovuttamista ja käyttöä tietoturvallisella tavalla viranomaisten, muiden toimijoiden ja palvelujen välillä. Yhtenäisellä ja mahdollisimman kattavalla yleissääntelyllä edistetään tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. Lue koko tiedote

Lausuntoyhteenveto julkaistu (30.10.2018)

Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tiedonhallintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  on julkaistu 30. lokakuuta. Lähtökohtaisesti kaikki lausunnonantajat kannattivat tiedonhallinnan sääntelyä yhteen kokoavaa ja selkeyttävää yleislakia.

Lausuntoyhteenveto

Uutinen lausuntoyhteenvedosta: Uudella tiedonhallintalailla selkeytetään tiedonhallinnan sääntelyä (30.10.2018)

Lausuntopalaute: Tiedonhallintalaista 215 lausuntoa (5.10.2018)

Valtiovarainministeriö sai määräajassa 215 lausuntoa tiedonhallintalain esityksestä. Esityksessä ehdotetaan uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Lausuntoaika päättyi maanantaina 1. lokakuuta.

Lisätietoja

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023
Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

Tiedonhallintalaista vilkasta keskustelua (14.9.2018)

Järjestimme 14. syyskuuta tiedonhallintalain esittelytilaisuuden Paasitornilla. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 170 henkilöä ja lisäksi verkkolähetystä seurasi 1211 henkilöä.

Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta ja kysymyksiä sai lähettää myös verkon kautta. Erityisesti puhuttivat käsitteistö, tietoaineistojen yhteentoimivuus, resurssit ja rahoitus, tietosuoja sekä tiedonhallintalautakunnan kokoonpano. Myös tutkimusaineiston hyödyntäminen ja arkistointi mietityttivät verkkokeskustelussa. Lisäksi pohdittiin VAHTI-ohjeistusten tulevaisuutta. Verkossa esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset, tilaisuuden tallenne sekä esitysmateriaalit löytyvät tilaisuuden tapahtumasivulta vm.fistä.

Alla lyhyesti esittelijöiden puheenvuoroista:

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara esitteli tilaisuuden alkuun tiedonhallintalain perusteet ja muistutti, että hyvän hallinnon mukaisesti tietoa on käytettävä turvallisesti viranomaisten välillä asiakkaan hyväksi.

Tietohallintoneuvos Tommi Oikarinen kertoi hallituksen esitysluonnoksen taloudellisista vaikutuksista ja muutoksista erityisesti tiedonhallintayksiköille ja selvensi mitä tiedonhallinnan osalta oikeastaan muuttuu.

Neuvotteleva virkamies Riitta Autere avasi lakiesityksessä olevia käsitteitä ja termejä ja selvensi mm. tiedonhallinnan kuvausten laadintaa, yhteentoimivuuden yleistä ohjausta ja tiedonhallintamallia.

Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen kertoi tiedonhallintayksikölle ja viranomaisille kohdistetuista tehtävistä ja velvollisuuksista. Tiedonhallintalaki olisi sidoksissa kiinteästi julkisuuslakiin ja tästä syystä osa velvollisuuksista on kohdistettu tiedonhallintalaissakin viranomaiselle. Esityksessä käytiin läpi myös tiedonhallintalautakunnan kokoonpano ja rooli, tietoturvallisuus, asianhallinnan ja tietoaineistojen muodostaminen sekä säilyttämistä ja arkistointia koskevat menettelyt. Sääntelymuutoksille on perusteena toimintaympäristön muutokset, lainsäädännön vanhentuminen, yleinen tietosuoja-asetus sekä eri perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen viranomaisten toiminnassa.

Lisäksi lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi opetus- ja kulttuuriministeriöstä piti kommenttipuheenvuoron, jossa käytiin läpi erityisesti tietoaineistojen säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä sääntelykohteita.

Kolumni: Julkisen hallinnon tiedonhallinta muutosten edessä (6.9.2018)

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyä on uudistettava, jotta tiedonhallinnalla voidaan edistää digitalisaatiolle ja hallinnon tehostamiselle asetettuja tavoitteita. Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö on ollut hajallaan useassa laissa ja se on osittain vanhentunutta. Julkinen hallinto tarvitsee yhtenäiset tiedonhallinnan menettelyt tehostaakseen toimintaansa ja parantaakseen asiakaspalveluansa.

Lue neuvottelevan virkamiehen Tomi Voutilaisen koko kolumni

Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan hallituksen esityksen luonnos lausunnoilla 1.10. saakka (21.8.2018)

Valtiovarainministeriö on lähettänyt 21.8.2018 lausunnoille esityksen tiedonhallintalaista. Esityksessä ehdotetaan uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Lailla edistettäisiin viranomaisten tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. Hallituksen esityksen luonnos on lausunnolla 1.10.2018 saakka. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelussa.

Tiedote: Lausunnoille lähtevä tiedonhallintalaki tähtää julkisen hallinnon tietojen tehokkaampaan hallintaan

Tiedonhallintalain esittelytilaisuus 14.9.

Tervetuloa julkisen hallinnon tiedonhallintalain hallituksen esityksen esittelytilaisuuteen 14.syyskuuta Paasitorniin klo 9 alkaen (Paasivuorenkatu 5, Helsinki) keskustelemaan lausunnoille lähteneestä tiedonhallintalaista. Lisätietoa ja ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtumasivulta.

Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan hallituksen esityksen luonnos lausunnoille elokuun puolivälissä ja esittelytilaisuus syyskuussa (11.7.2018)

Hallituksen esityksen luonnoksen lausuntoaikataulu on muuttunut. Hallituksen esityksen luonnos lähetetään lausuntokierrokselle elokuun puolivälissä. Hallituksen esityksen luonnoksesta järjestetään esittelytilaisuus syyskuun alkupuolella. Tarkempaa tietoa esittelytilaisuudesta tulee valtiovarainministeriön verkkosivustolle elokuussa.

Utkastet till en regeringsproposition om den offentliga förvaltningens informationshantering på remiss i mitten av augusti och presentation i september

Remisstiden för utkastet till regeringspropositionen har förändrats. Utkastet sänds på remiss i mitten av augusti. En presentationstillställning ordnas under början av september. Noggrannare information om presentationstillställningen publiceras på finansministeriets webbplats i augusti.

Kolumni: Tiedonhallintalailla varmistetaan tiedon tehokas hyödyntäminen digiyhteiskunnassa (26.4.2018)

Tietoja kysytään palveluja, palveluketjuja ja tietovarantoja varten vain kerran. Tämä on hallituksen tavoite, jonka onnistumiseksi tiedon tulee siirtyä sujuvasti viranomaisten, muiden toimijoiden ja palvelujen välillä. Miten tämä saadaan aikaan?

Asiakaslähtöisessä digitaalisessa yhteiskunnassa keskeistä on tiedon hyödyntäminen. Tässä auttaa selkeä lainsäädäntö. Siksi valmistellaan tiedonhallintalakia, jotta tietoon perustuvat palvelut ja toiminta voisivat uudistua palvelemaan paremmin digitaalista yhteiskuntaamme.

Lue lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasaran kolumni kokonaisuudessaan.

Tiedonhallintalaista ja sen valmistelusta pähkinänkuoressa (18.4.2018)

Valmisteluvaiheet

Tiedonhallintalakia on valmisteltu kahdessa vaiheessa. Syksyllä 2017 julkaistiin työryhmäraportti, jossa on tehty kattava perusselvitys lainsäädännön kehittämistarpeista. Parhaillaan on menossa hallituksen esityksen valmisteluvaihe. Hallituksen esitystä valmistellaan tiiviillä aikataululla valmistelutiimin voimin. Osallistumisesta huolehditaan asia-alueittaisissa kommentointiryhmissä. Tavoitteena on saada hallituksen esitys eduskunnalle lokakuussa.

Sääntelykohteet

Tiedonhallintalailla on tarkoitus säätää tiedon elinkaaren hallinnasta julkisessa hallinnossa. Lain on tarkoitus kattaa tiedonhallinnan suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet, tietoturvallisuusvaatimukset, asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet sekä tietoaineistojen säilyttämistä ja arkistointia koskevat säännökset. Sääntelyllä edistettäisiin viranomaisten tietovarantoihin sisältyvien tietojen käyttöä säätämällä muun muassa teknisistä ja toiminnallisista edellytyksistä rajapintojen avaamiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi.  Sääntelyllä uudistettaisiin myös julkisen hallinnon tietohallintoa ja tiedonhallintaa koskevan ohjauksen sääntely. Laki korvaa tietohallintolain, arkistolain ja hyvää tiedonhallintatapaa koskevan sääntelyn julkisuuslaista.

Tiedonhallinta ja tietoturvallisuus

Tiedonhallintalaki selkiyttää moninaisia tiedonhallintaa koskevia kuvaus- ja suunnitteluvelvoitteita. Jatkossa julkisuuslakiin ja arkistolakiin perustuvat suunnittelu- ja kuvausvelvoitteet sekä tietohallintolain kokonaisarkkitehtuurivelvoitteet ovat kootusti yhdessä laissa. Nämä vaatimukset edistävät myös tietosuoja-asetuksen mukaisen osoittamisvelvoitteen toteuttamista. Keskeinen toiminnallinen tavoite on saavuttaa parempi yhteentoimivuus ja sujuvampi tietojen vaihto viranomaisten välillä.

Julkisen hallinnon tietoturvallisuutta koskevat velvoitteet uudistetaan. Esimerkiksi tiedon luokittelua yksinkertaistetaan. Tietoturvasäännökset ulotetaan kattamaan laintasoisena myös kuntia.

Rajapinnat auki

Tiedonhallintalaissa on tarkoitus myös säätää rajapintojen avaamisesta ja rajapintojen kuvaamisesta ja määrittämisestä. Yhdessä suunnitteluvelvoitteita koskevan sääntelyn kanssa tällä pyritään siihen, että viranomaiset ottavat jo toimintoja suunnitellessaan ja tietojärjestelmiä toteuttaessaan huomioon tietojen hyödyntämisen muiden toimijoiden toiminnassa ja palveluketjuissa. Sääntelyn tukemana lähtökohtana pitää olla, että viranomaiset voivat luottaa toistensa laadukkaaseen ja turvalliseen tiedon hallintaan.

Tarkoituksena on mahdollistaa se, että jatkossa voidaan purkaa päällekkäistä sääntelyä tietojen luovuttamisesta ja tietojen saantioikeuksista sekä toisaalta luopua myös tarpeettomista lupa- ja sopimuskäytännöistä.

Sami Kivivasara
Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö
@sKivivasara