Hyppää sisältöön
Media

EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät Irlannin lainoitusohjelman

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2010 17.19
Tiedote -

Brysselissä järjestettiin kaksi ministerikokousta Irlannin lainoitusohjelmaan liittyen sunnuntaina 28.11. Ensin kokoontui ns. laajennettu euroryhmä, johon kuuluivat euroalueen maat sekä Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa Irlannin ohjelmaan. Tämän jälkeen koolla oli ylimääräinen, epävirallinen Ecofin-neuvosto. Suomea kokouksissa edusti valtiovarainministeri Jyrki Katainen.

Hallitus pitää Irlannin pyyntöä lainoituksen myöntämiseksi Irlannille perusteltuna, jotta rahoitusvakauden säilyminen euroalueella voidaan turvata. Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden ongelmat ovat kärjistyneet niin vakaviksi, että maa ei pysty selvittämään niitä ilman ulkopuolista apua ja että jos ulkopuolista lainoitusta ei myönnettäisi, olisi välittömänä seurauksena todennäköisenä vaikeasti hallittava rahoitusmarkkinahäiriö, jolla olisi arvaamattomat vaikutukset kokonaistaloudelliseen kehitykseen EU-maissa ja myös globaalisti.

Mahdolliseen rahoitusmarkkinahäiriöön liittyvän riskin suuruutta arvioitaessa vertailukohtana voidaan pitää syksyn 2008 tapahtumia, jolloin Yhdysvalloista lähtenyt rahoitusmarkkinoiden häiriö johti vuonna 2009 Suomessa bruttokansantulon laskuun 8 prosentilla, eli markkinahintaan 13,3 miljardilla eurolla.

Hallitus katsoo, että Irlannin sopeutumisohjelma on uskottava ja että sen päättäväisellä toimeenpanolla voidaan saavuttaa kaikkien euromaiden yhteisessä intressissä olevat tavoitteet. Näihin kuuluvat Irlannin talouden ml. pankkisektorin tervehdyttäminen sekä Irlannin saattaminen kestävän kasvun uralle siten, että Irlannin julkinen velka ei kasva hallitsemattoman suureksi. Irlannin sopeutusohjelma julkisestaan Irlannin hallituksen ja Euroopan komission toimesta.

Hallitus pitää tärkeänä, että Irlannin hallituksen ohjelma sisältää useita veroja koskevia toimenpiteitä, ml. merkittäviä veronkorotuksia. Suomi on pitänyt muiden jäsenvaltioiden tavoin tärkeänä Irlannin yhteisöveron korottamista. Verojärjestelmän yksityiskohdat kuuluvat kuitenkin kunkin jäsenmaan itse päätettäviksi ja siksi Irlannin hallitus on kohdistanut nämä toimet tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Hallitus pitää perusteltuna sitä, että lainan myöntämiseen Irlannille osallistuvat kaikki Euroopan talouden vakauttamismekanismin osat eli Euroopan rahoitusvakautusmekanismi (ERVM), Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) sekä kansainvälinen valuuttarahasto IMF omalla osuudellaan. Rahoitusmarkkinatilanteen vakavuutta kuvaa hyvin se, että myös kolme euroalueen ulkopuolista jäsenvaltiota, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska ovat ilmoit­taneet osallistuvansa Irlannin lainoittamiseen.

Suomi on pitänyt tärkeänä selvittää mahdollisuudet vahvistaa ERVV:n kautta myönnettäviä lainoja liittämällä niihin lainaa saavan maan antamia vakuuksia. Komissio toimitti asiaa koskevan selvityksen Ecofin-neuvostolle. Selvityksessä todetaan, että vakuuksien käyttäminen tässä yhteydessä ei ole toteutettavissa useasta näkökohdasta johtuen. Näihin kuuluvat mm. seuraavat:

- Vakuuksina mahdollisesti käytettävän valtion omaisuuteen liittyvät juridiset ongelmat; suuri osa esim. tärkeimmistä valtionyhtiöistä on järjestetty hallinnollisesti siten, että yhtiöiden ulkopuolinen rahoitus olisi haettava uudestaan niiden omistuksen tai omaisuuden merkittävästi muuttuessa.

- Irlannin valtion tulevien tulojen käyttö vakuutena heikentäisi komission arvion mukaan erittäin merkittävästi Irlannin kykyä saada markkinoilta rahoitusta tulevaisuudessa.

- Vakuuksien käyttäminen saattaisi edellyttää Irlannin parlamentin tapauskohtaista hyväksyntää tilanteessa, jossa Irlannin ohjelma on jo hyväksytty, mikä saattaisi vaarantaa koko ohjelman toimeenpanon.

- Yritys käyttää vakuuksia saattaisi johtaa perustuslaillisiin kanteisiin.

Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan nämä, samoin kuin muut komission selvityksessä esille tuodut perustelut ovat ymmärrettäviä.

Eri toimintavaihtoehtoihin liittyviä skenaarioita ja riskejä perusteellisesti arvioituaan hallitus katsoo, että Suomen kansalaisten edut voidaan parhaiten turvata hyväksymällä Suomen osallistuminen Irlannille annettavaan lainoitusohjelmaan. Valtiontakauksen myöntämisestä Irlannin lainoituksen edellyttämälle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle päättää eduskunta. Hallitus tulee antamaan asiaa koskevan tiedonannon eduskunnalle ensi tilassa. Hallitus on ollut tiiviissä yhteydessä eduskunnan suureen valiokuntaan Irlanti-neuvotteluiden kuluessa ja myös kuluneena viikonloppuna.

Euroryhmän kokouksessa keskusteltiin myös rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyvistä pidemmän aikavälin kysymyksistä ml. Euroopan unionille valmisteltavan pysyvän kriisinhallintamekanismin pääpiirteistä. Euroryhmä antoi tähän liittyen lausunnon euroalueen uudesta pysyvästä kriisihallintamekanismista, Euroopan Vakausmekanismista (EVM). Mekanismin keskeiset elementit olisivat:

- Järjestelmä täydentää EU:n uutta talouspolitiikan koordinaatiojärjestelmää, joka tähtää kriisien ennaltaehkäisemiseen.

- EVM:n menettelyt tulevat käyttöön alkaen kesäkuussa 2013.

- EVM:n säännöt määrittävät yksityisen sektorin tapauskohtaisesta osallistumista kriisien hoitoon täysin kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) politiikan mukaisesti.

-Tämän menettelyn fasilitoimiseksi standardisoidut ja identtiset yhteistoimintalausekkeeet sisällytetään, likviditeetin säilyttävällä tavalla, kaikkiin euroalueen valtioiden velkakirjojen ehtoihin vuoden 2013 kesäkuusta alkaen.

- EVM:n lainaus perustuu tarkkaan talous- ja budjettipolitiikan sopeuttamiseen ja tiukkaan, komission yhdessä EKP:n ja IMF:n kanssa tekemään velkakestävyysanalyysiin.

Lisätietoja antaa alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, puh. 09 160 33017 ja neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 0400 510 304.

Jyrki Katainen