Hyppää sisältöön
Media

Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen:
Ihminen tiedonhallinnan keskiöön – MyData muutosvoimana hallinnon kehittämiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2017 13.05
Kolumni

Suomessa edistetään ihmiskeskeisen tiedonhallinnan eli MyData-lähestymistavan kehittymistä. Lähestymistapa tulee muuttamaan vahvasti hallinnon roolia. Miten valmistaudumme muutokseen?

Kansalaisen oikeus tietoihinsa

MyData-lähestymistapa on uudenlainen henkilötietojen käsittelyn lähestymistapa, jossa nostetaan ihminen tiedon käsittelyn keskiöön. Kyseisen lähestymistavan mukaan ihmisen tulisi voida esimerkiksi jakaa itseensä liittyviä henkilötietoja valtuuttamansa palvelun hyödynnettäväksi.

Kansalaisen näkökulmasta hallinnon tulisi toimia niin, että tietoa kysytään vain kerran ja sitä hyödynnetään monipuolisesti. Myös kansalaisen oikeutta julkisen hallinnon hallussa oleviin tietoihin tulisi vahvistaa. 

Käyttäjiltä heidän suostumuksellaan kerättyjen tietojen avulla voidaan kehittää uusia ja parempia palveluita. Omadata-periaatteiden mukaisesti käyttäjä voi määritellä miten ja missä laajuudessa tällainen käyttö on mahdollista.

MyDatan haaste viranomaisille

MyData-lähestymistapa luo paljon mahdollisuuksia, mutta se herättää myös kysymyksiä. Kun kansalainen on itse aktiivinen toimija tiedonhallinnassaan suhteessa hallintoon, millaisia ovat viranomaisten vastuut ja roolit uudessa toimintaympäristössä?

Miten viranomaisten tulisi mahdollistaa kansalaisen tietojen kerääminen hänen joko itsensä tai kolmannen osapuolen ylläpitämistä tietovarannoista, kun kansalainen on antanut siihen suostumuksensa? Tavoitetilassa yksityisen sektorin tai henkilön hallussa oleva MyData-tieto tulisi olla liitettävissä osaksi julkisen sektorin palvelutuotantoa. Tätä tavoitellaan esimerkiksi terveyspalveluiden uudenlaisessa kehittämisessä, missä ihmisen itsensä antamia oirekuvauksia yhdistetään terveydenhuoltojärjestelmän tuottamaan dataan.

Vastaavasti henkilötietojen siirtämisen mahdollisuus julkisesta palvelusta yksityiseen palveluun henkilön oman suostumuksen perusteella on myös yksi MyData-lähestymistavan käytännön seurauksista. EU:n tietosuoja-asetus tuo henkilötietojen siirtoon lisämutkia erityisesti silloin, kun henkilötietojen kerääminen ei ole suostumusperusteista vaan perustuu viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen. Julkisen hallinnon on varauduttavana tulevina vuosina skenaarioon, jossa henkilötietoja olisi mahdollista siirtää tietovarannosta kansalaiselle niin, että tiedon alkuperä ja eheys voidaan varmentaa.

Ihmiskeskeinen tiedonhallinta osaksi toiminnan kehittämistä

Kevättalvella 2017 valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeksiannosta käynnistettiin tutkimus, jossa selvitettiin MyData-lähestymistavan vaikutuksia julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan. Yksi MyData muutosvoimana -raportin keskeisistä oivalluksista on ehdotus kuvata MyData-periaatteiden toteutumista tietovarannoissa portaittain nousevan kypsyystaso ajattelumallin kautta.

MyData muutosvoimana -raportin suosituksia tullaan hyödyntämään parhaillaan käynnistyvissä Asiakas keskiössä myös tiedon hallinnassa – omadataa julkisessa hallinnossa -työpajoissa. Kannustammekin nyt viranomaisia pohtimaan omassa organisaatiossaan, miten ihmiskeskeinen tiedonhallinta voidaan huomioida tietovarantojen kehittämistyössä.

Yhteinen tiedon hallinta -hanke (2016–2018)

Ilmoittautuminen työpajoihin.
Lisätietoa pajoista erityisasiantuntija Suvi Remekseltä, suvi.remes(at)vm.fi. 

Kimmo Mäkinen

Kehittämispäällikkö
@kimmomakinen

Julkisen hallinnon ICT