Hyppää sisältöön
Media

Kotikuntalain muutosesitys lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2020 12.35
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kotikuntalain muuttamisesta. Ehdotuksen keskeisin muutos on, miten kotikunta voidaan poistaa ulkomaalaisilta silloin, kun heillä ei ole enää kotikunnan saamisen edellytyksiä. Lausuntoja pyydetään viimeistään 20.10.2020.

Lakiin suunnitellaan myös muutamia muita, pienempiä muutoksia. Muutokset perustuvat kotikuntalain muutostarpeita keväällä 2020 selvittäneen työryhmän ehdotuksiin.

Oikeus kotikuntaan vain maassa laillisesti oleskeleville

Esityksen tavoitteena on selkeyttää kotikuntalain sääntelyä tilanteissa, joissa Suomeen ulkomailta muuttanut henkilö ei enää täytä kotikunnan saamisen edellytyksiä. 

Kotikunnan voivat saada sellaiset ulkomaalaiset, jotka ovat EU:n, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaisia tai joilla on voimassa oleva oleskelulupa tai muu oleskeluoikeus. Jatkossa on tarkoitus, että jos tällainen henkilö ei enää täytä kotikunnan saamisen edellytyksiä, väestötietojärjestelmään tehty kotikuntamerkintä voidaan poistaa. Käytännössä kyse on henkilöistä, joilla ei ole enää laillista oleskeluoikeutta Suomessa. 

Ehdotuksen mukaan kotikuntamerkinnän voi poistaa myös muulta kuin henkilöltä itseltään tai hänen perheenjäseneltään saadun tiedon perusteella. Käytäntö on tarpeellinen, koska usein oleskeluoikeuden menettänyt jättää muuttoilmoituksen tekemättä, poistuu maasta eikä häntä pystytä enää tavoittamaan. Hänen oikeusturvansa varmistamiseksi ehdotetaan, että asiasta pitää tällöin tehdä hallintopäätös, josta voi tarvittaessa valittaa. 

Myös kotikuntalain säännöksiin ulkomaalaisten oikeudesta saada kotikunta Suomessa ehdotetaan tarkennuksia. Ehdotetut muutokset vastaavat ulkomaalaislain sääntelyä ja sitä, miten kotikuntalakia on nykyisin tulkittu. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi esimerkiksi viittaus Ison-Britannian EU-eroa koskevan sopimuksen myötä saatavaan oleskeluoikeuteen, sillä se oikeuttaa myös kotikuntaan Suomessa. Perheenjäsenen oikeutta kotikuntaan tarkennetaan siten, että vain Suomessa laillisesti oleskelevilla perheenjäsenillä voi olla täällä kotikunta.  

Väestötietojärjestelmä pysyy aiempaa ajantasaisempana

Muutosten tarkoituksena on parantaa väestötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuutta ja paikkansapitävyyttä. Ehdotus vahvistaa myös kotikuntalain lähtökohtaa, jonka mukaan kotikunta ja siihen perustuvat erilaiset oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat vain maassa laillisesti oleskeleville. 

Kotikuntamerkinnän poistaminen ei vaikuta suoraan henkilön oikeuteen välttämättömiin julkisiin palveluihin tai etuuksiin kuten oikeuteen kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja toimeentulotukeen. Välttämättömät julkiset palvelut ja etuudet on järjestettävä kaikille Suomessa oleskeleville heidän kotikunnastaan riippumatta. Myöskään muita keskeisiä oikeuksia ja palveluita, kuten oikeutta varhaiskasvatukseen ja opetukseen, tai yksityisen sektorin palveluita, ei ole sidottu kotikuntaan. 

Lisäksi ehdotetaan, että oikeus muuttoilmoituksen tekemiseen annetaan myös muuttavan henkilön edunvalvojalle. Edunvalvojat tekevät nykyisinkin usein muuttoilmoituksen päämiehensä puolesta. Muuttoilmoituksen voi kuitenkin tehdä vain, jos edunvalvojalla on oikeus edustaa päämiestään tällaisissa asioissa. Jos Digi- ja väestötietovirasto muuttaisi henkilön väestötietojärjestelmään tehtyä kotikuntamerkintää edunvalvojan ilmoituksen perusteella, asiasta ei olisi jatkossa välttämätöntä tehdä erillistä hallintopäätöstä.

Lausuntoaika kuusi viikkoa

Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 20.10.2020. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden lopulla, ja muutokset voisivat tulla voimaan ensi vuoden alkupuoliskolla.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Ville Koponen, puh. 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi
erityisasiantuntija Marja Liukko, puh. 0295 530 566, marja.liukko(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat