Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till ändring av lagen om hemkommun på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2020 12.35 | Publicerad på svenska 8.9.2020 kl. 13.55
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om en ändring av lagen om hemkommun. Den viktigaste ändringen i förslaget gäller fråntagande av rätt till hemkommun från utlänningar som inte längre har förutsättningar att erhålla hemkommun. Utlåtandena lämnas senast den 20 oktober 2020.

I lagen planeras också några andra mindre ändringar. Ändringarna baserar sig på förslagen från den arbetsgrupp som utredde behoven att ändra lagen om hemkommun våren 2020.

Rätt till hemkommun endast för personer som lagligen vistas i landet

Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna i lagen om hemkommun i situationer där en person som flyttat till Finland från utlandet inte längre uppfyller villkoren för erhållande av hemkommun. 

Hemkommun kan beviljas utlänningar som är medborgare i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz eller som har ett giltigt uppehållstillstånd eller någon annan uppehållsrätt. I fortsättningen är avsikten att om en ovan nämnd person inte längre uppfyller villkoren för erhållande av hemkommun, kan en anteckning om hemkommun som gjorts i befolkningsdatasystemet raderas. I praktiken är det fråga om personer som inte längre har laglig uppehållsrätt i Finland. 

Enligt förslaget kan anteckningen om hemkommun raderas också på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än personen själv eller hans eller hennes familjemedlem. Denna praxis behövs eftersom den som ofta förlorat sin uppehållsrätt låter bli att göra en flyttningsanmälan, lämnar landet och inte längre kan nås. För att trygga dessa personers rättsskydd föreslås det att det då ska fattas ett förvaltningsbeslut i ärendet, som vid behov kan överklagas. 

Bestämmelserna om utlänningars rätt att erhålla hemkommun i Finland föreslås också bli preciserade. De föreslagna ändringarna motsvarar bestämmelserna i utlänningslagen och den nuvarande tolkningen av lagen om hemkommun. Det föreslås att det till lagen fogas t.ex. en hänvisning till uppehållsrätt som fås i och med Storbritanniens utträdesavtal, eftersom den också berättigar till hemkommun i Finland. Familjemedlemmars rätt till hemkommun preciseras så att endast familjemedlemmar som lagligen vistas i Finland kan ha en hemkommun här.  

Befolkningsdatasystemet uppdateras effektivare

Syftet med ändringarna är att göra uppgifterna i befolkningsdatasystemet mer aktuella och korrekta. Förslaget stärker också utgångspunkten i lagen om hemkommun, enligt vilken hemkommunen och de olika rättigheter och skyldigheter som baserar sig på den hör endast till dem som lagligen vistas i landet. 

Raderingen av anteckningen om hemkommun inverkar inte direkt på personens rätt till nödvändiga offentliga tjänster eller förmåner, såsom rätten till brådskande social- och hälsovård och utkomststöd. Nödvändiga offentliga tjänster och förmåner ska ordnas för alla som vistas i Finland oberoende av deras hemkommun. Andra centrala rättigheter och tjänster, såsom rätten till småbarnspedagogik och undervisning eller den privata sektorns tjänster, har heller inte bundits till hemkommunen. 

Dessutom föreslås det att också intressebevakaren för den person som flyttar ska ges rätt att göra en flyttningsanmälan. Intressebevakarna gör också nuförtiden ofta en flyttningsanmälan för sin huvudmans räkning. En flyttningsanmälan kan dock göras endast om intressebevakaren har rätt att företräda sin huvudman i sådana ärenden. Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ändrar en anteckning om hemkommun i befolkningsdatasystemet på basis av intressebevakarens anmälan, är det i fortsättningen inte nödvändigt att fatta ett separat förvaltningsbeslut i ärendet.

Remisstid sex veckor

Utlåtandena lämnas via lausuntopalvelu.fi senast den 20 oktober 2020. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i slutet av höstsessionen, och ändringarna kan träda i kraft under den första halvan av nästa år.

Ytterligare information:

Ville Koponen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi
Marja Liukko, specialsakkunnig, tfn 0295 530 566, marja.liukko(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden