Hyppää sisältöön
Media

Ministeriryhmä linjasi Suomen digitaalisen vision ja tavoitteet vuodelle 2030

liikenne- ja viestintäministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2022 16.24
Tiedote
Kuvassa teksti: Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen

Suomi on laatimassa kansallista digitaalista kompassia kevään 2022 aikana. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon ministerityöryhmä hyväksyi kokouksessaan 14.2.2022 Suomen digitaalisen vision vuodelle 2030 ja linjasi kansallisen digikompassin tavoitteista jatkovalmistelun pohjaksi.

Ministerityöryhmän hyväksymä Suomen digitaalinen visio vuodelle 2030 on ”Rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea”.

Suomen digikompassin valmistelussa on otettu huomioon aikaisemmin eri hallinnonaloilla tehty työ kompassin jokaisen kärjen osalta. Kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi. Aikaisemman valmistelun ja tilannekuvan pohjalta on myös tunnistettu tärkeimmät tavoitteet ministeriöissä ja digitoimistossa.

”Olen hyvin iloinen siitä, miten monet tahot ovat innolla osallistuneet. On tärkeää, että me kaikki tunnistamme hyödyt, joita nyt asetettavilla Suomen digitaalisen tulevaisuuden tavoitteilla saavutamme – yksilöinä, yhteisöinä ja yhteiskuntana”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Suomen digikompassia on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ovat saaneet antaa palautetta kompassin tavoitteista muun muassa avoimissa osallistavissa työpajoissa. Sidosryhmillä on lisäksi ollut mahdollisuus esittää omia ehdotuksiaan ja kommentoida digikompassin visiota.

Uudet linjaukset vahvistavat valtion palveluita alueilla, monipaikkaista työntekoa sekä tiedon hyödyntämistä ja avaamista

Ministeriryhmä hyväksyi, että valtioneuvoston periaatepäätöksenä annettavan valtion alueellisen läsnäolon suunnitelman valmistelua jatketaan työryhmän esitysten pohjalta.  Esitykset koskevat valtion viranomaisten läsnäoloa ja palveluiden saatavuutta alueilla. Valtiovarainministeriön työryhmä on valmistellut ensimmäisen uuteen, vuoden 2022 alusta voimaan tulleeseen lakiin perustuvan suunnitelman hallituksen loppukaudelle.

Tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset ja monikanavaiset palvelut asiakkaille ja samalla lisätä alueiden elinvoimaisuutta ja valtion kilpailukykyä työnantajana. Kevään aikana valmistellaan varsinainen valtioneuvoston periaatepäätös, jonka pohjana ovat työryhmän ehdotukset toimista, joilla vahvistetaan mahdollisuuksia joustavaan ja monipaikkaiseen työskentelyyn, opiskeluun ja asumiseen.

Lisäksi ministeriryhmä hyväksyi valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen, joka kuvaa strategiset tavoitteet tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi. Periaatepäätöksellä ja sen toimeenpanolla tavoitellaan tilannetta, jossa valtionhallinnolla ja koko julkisella hallinnolla olisi paremmat mahdollisuudet tiedon hyödyntämiseen. Ministerit kuulivat myös katsauksen digitalisaatio- ja datataloushankkeista julkisen talouden suunnitelmassa.

"Tiedon avaaminen ja hyödyntäminen antaa paljon mahdollisuuksia parempien palvelujen kehittämiseen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Se edellyttää kuitenkin yhteisiä pelisääntöjä, jotta tietoa saadaan hyödynnettyä turvallisesti ja tehokkaasti. Tähän uusilla linjauksilla ja niihin liittyvillä toimilla pyritään", kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos Suomen kansalliseksi digikompassiksi on tarkoitus lähettää lausunnoille keväällä 2022. Valtioneuvoston periaatepäätös tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi käsitellään seuraavaksi valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtion viranomaisten alueellisen läsnäolon suunnitelma sekä valtioneuvoston periaatepäätös monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen tukemiseksi käsitellään seuraavaksi kuulemistilaisuudessa sidosryhmien kanssa ja sen jälkeen ministeriryhmässä.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 096 9293
digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7142
ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 149