Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp drog upp riktlinjer för Finlands digitala vision och målen för 2030

finansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2022 16.24 | Publicerad på svenska 16.2.2022 kl. 8.31
Pressmeddelande
Text i bilden: Utveckling av igitaliseringen, dataekonomin och offentlig förvaltningen

Finland ska utarbeta en nationell digital kompass våren 2022. Ministerarbetsgruppen för digitalisering, dataekonomi och offentlig förvaltning godkände vid sitt möte den 14 februari 2022 Finlands digitala vision för 2030 och drog upp riktlinjer för den nationella digitala kompassen som grund för den fortsatta beredningen.

Finlands digitala vision för 2030, som ministerarbetsgruppen godkänt, är ”Vi skapar ett attraktivt, konkurrenskraftigt, hållbart och välmående digitalt kompetent Finland”.

I beredningen av Finlands digitala kompass har man beaktat det tidigare arbetet inom olika förvaltningsområden i fråga om varje spets i kompassen. Kompassen är indelad i fyra delområden: kompetens, säker och hållbar digital infrastruktur, digitala omställningen i företag samt digitaliseringen av offentliga tjänster. Utifrån den tidigare beredningen och lägesbilden har man också identifierat de viktigaste målen vid ministerierna och digitaliseringsbyrån.

"Jag är väldigt glad över hur många som har deltagit med entusiasm. Det är viktigt att vi alla identifierar de fördelar vi kan uppnå med de mål för Finlands digitala framtid som nu uppställs – som individer, som sammanslutningar och som samhälle”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Finlands digitala kompass har beretts i omfattande samarbete med intressegrupper. Intressegrupperna har gett respons på målen i kompassen bland annat vid öppna, engagerande workshoppar. Intressegrupperna har dessutom haft möjlighet att lägga fram sina egna förslag och att kommentera den digitala kompassens vision.

De nya riktlinjerna stärker statens tjänster i regionerna, arbete på flera orter samt utnyttjande och öppnande av information

Ministergruppen godkände att beredningen av den plan för statens regionala närvaro, som ska utfärdas som statsrådets principbeslut, fortsätter utifrån arbetsgruppens förslag.  Förslagen gäller statliga myndigheters närvaro och tillgången till tjänster i regionerna. Finansministeriets arbetsgrupp har berett den första planen för resten av regeringsperioden. Planen baserar sig på den nya lag som trädde i kraft vid ingången av 2022.

Avsikten är att garantera kunderna jämlika tjänster som tillhandahålls via flera kanaler och att samtidigt öka regionernas livskraft och statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Under vårens lopp bereds det egentliga principbeslut av statsrådet som baserar sig på arbetsgruppens förslag till åtgärder för att stärka möjligheterna till flexibelt arbete, studier och boende på flera orter.

Ministergruppen godkände dessutom utkastet till statsrådets principbeslut om de strategiska målen för utnyttjande och öppnande av information. Genom principbeslutet och verkställandet av det eftersträvas en situation där statsförvaltningen och hela den offentliga förvaltningen har bättre möjligheter att utnyttja informationen. Ministrarna tog också del av en översikt över digitaliserings- och dataekonomistrategin i planen för de offentliga finanserna.

"Öppnandet och utnyttjandet av information ger många möjligheter att utveckla bättre tjänster såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. Det förutsätter dock gemensamma spelregler för att informationen ska kunna utnyttjas på ett säkert och effektivt sätt. Detta är målet med de nya riktlinjerna och åtgärderna i anslutning till dem", säger kommunminister Sirpa Paatero.

Vad händer härnäst?

Utkastet till Finlands nationella digitala kompass ska sändas på remiss våren 2022. Statsrådets principbeslut om utnyttjande och öppnande av information behandlas härnäst vid statsrådets allmänna sammanträde. Planen för de statliga myndigheternas regionala närvaro samt statsrådets principbeslut om stöd för arbete, studier och boende på flera orter behandlas härnäst vid ett samrådsmöte med intressentgrupperna och därefter i ministergruppen.

Mer information:

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040096 9293
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7142
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117
Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, 0295 530 149