Hyppää sisältöön
Media

Neuvotteleva virkamies Milla Kouri:
Sijoittaja käyttää valtaa ilmastonmuutoksen hillinnässä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2021 8.08
Kolumni
Neuvotteleva virkamies Milla Kouri.

Sijoittaja pystyy rahoittamaan kestävää tulevaisuutta, kun hän saa luotettavaa tietoa sijoituskohteiden kestävyydestä. Sijoituskohteen valinnassa auttaa myös rahoitustuotteiden standardisointi.

Ilmastotoimet tarvitsevat rahoitusta – julkista ja yksityistä. Politiikkatoimilla ja julkisella rahoituksella on merkittävä rooli ratkaisujen rahoittamisessa, mutta niin on myös yksityisellä sektorilla.

Yritykset voivat tehdä ilmastotekoja muuttaessaan toimintaansa entistä kestävämmäksi. Investoinnit kuitenkin vaativat rahoitusta.

Sijoittajilla on merkittävä rooli muutoksessa, sillä ne valitsevat rahoitettavat kohteet ja määrittävät rahoituksen hinnan. Jotta sijoittajat pystyvät tekemään valintoja rahoituskohteiden välillä, ne tarvitsevat luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa sijoituskohteista ja -tuotteista. 

Suurilla sijoittajilla on mahdollisuudet selvitellä itse sijoituskohteiden kestävyysnäkökulmia eli näkökulmia, jotka liittyvät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallinnointiin. Kaikilla sijoittajilla ei kuitenkaan ole vastaavia resursseja tai osaamista, joten heitä auttaa tiedonsaannin parantaminen ja standardisoiminen. Tätä on EU pyrkinyt jo parantamaan, mutta uusia toimia on tiedossa.

EU standardisoi kestävää rahoitusta

Komissio julkaisi heinäkuussa kestävän rahoituksen strategian, jossa tuodaan esille kestävän rahoituksen suuntaviivat ja tavoitteet seuraaviksi vuosiksi. Yksi tavoite on tuoda kestävä rahoitus entistä lähemmäksi kansalaisia: tarkoituksena on muun muassa jatkaa kestävän rahoituksen standardisointia ja parantaa kansalaisten taloudellista lukutaitoa kestävyysnäkökulmista. 

Samalla komissio julkaisi lainsäädäntöehdotuksen eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista. Tarkoituksena on luoda vapaaehtoinen EU-standardi näille niin sanotuille green bondeille. Aikaisemmin EU on selkeyttänyt tiettyjen rahoitustuotteiden, kuten rahastojen, tiedonantoa lainsäädännön avulla.

Tiedonsaanti auttaa valinnassa

Datan ja tiedon puute on yksi suurimmista haasteista rahoitusvirtojen ohjaamisessa entistä kestävämpiin kohteisiin.

Tietojen saanti ja laatu todennäköisesti parantuvat, kun entistä useampi instituutio ja yritys raportoi toiminnastaan uudella tavalla tiedonantovelvoitteidensa takia. Samaan aikaan myös tutkimustieto paranee.

Sijoittajat vaikuttavat jo ilmastoasioihin markkinoilla

Entistä useampi sijoittaja painottaa vastuullisuustekijöitä, joten yhtiöihin kohdistuu entistä suurempi muutospaine.
Viime aikoina myös aktivistisijoittajat ovat aktivoituneet ilmastoasioissa. Pörssiyhtiöissä suurimmilla sijoittajilla on valtaa vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon. Tänä vuonna olemme nähneet, miten aktivistisijoittajat ovat yhdessä muiden sijoittajien kanssa saaneet öljy-yhtiöiden hallituksiin vastuullisuusosaajia vastoin yhtiöiden omia ehdotuksia.

Vaikka tavallisilla piensijoittajilla on harvoin mahdollisuudet vaikuttaa aktivisti- tai instituutionaalisten sijoittajien tavoin, niillekin on avautunut uudenlaiset mahdollisuudet olla mukana rahoittamassa kestävämpää tulevaisuutta. Tähän ovat vaikuttaneet tiedonsaannin paraneminen ja markkinoiden kehittyminen.

Esimerkiksi rahastoista on saatavilla tietoa muun muassa kestävyyspolitiikasta ja -riskeistä. Rahastoyhtiöt kertovat myös, miten ne ovat käyttäneet äänivaltaansa yhtiökokouksissa.

Kestävyysmurros jatkuu

Rahoitusmarkkinat ovat olleet jo parin vuoden ajan kestävyysmurroksen edessä, ja murros jatkuu vielä. Ilmasto- ja muut kestävyysteemat ovat tulleet pysyväksi osaksi rahoitusmarkkinoita.

Tiedonanto kestävyysnäkökulmista paranee koko ajan markkinoilla, ja sijoittajilla on entistä paremmat mahdollisuudet huomioida kestävyysnäkökulmia sijoituspäätöksissään. Usein sanotaan, että raha ratkaisee, mutta lopulta kuitenkin todellinen vaikutusvalta on sen käyttäjillä.

Milla Kouri
neuvotteleva virkamies