Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi:
Tavoitteena täysimääräinen digitaalinen palvelu elinkeinotoimintaa harjoittaville

Valtiovarainministeriö
6.5.2019 15.35
Kolumni
Marjukka Saarijärvi.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat kansalaisille ja yrityksille julkisten palvelujen saatavuuden ja viranomaisasioiden sujuvan hoitamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Laadukkailla digipalveluilla on mahdollista vähentää yritysten hallinnollista taakkaa eli helpottaa asiointia, vähentää asiointitarvetta ja -kustannuksia sekä saada palvelutasoa paremmaksi.

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä viranomaiset haluavat hoitaa palvelutehtävänsä mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti.

Digitaaliseen asiointiin vuoden 2023 alusta

Valtiovarainministeriön laajapohjainen työryhmä on valmistellut esityksen (katso luku 6),miten Suomessa voitaisiin siirtyä elinkeinotoimintaa harjoittavien viranomaispalveluissa kokonaan digitaaliseen palvelutapaan. Asian edistäminen vaatii tehdystä pohjatyöstä huolimatta vielä keskustelua, valmistautumista ja myös poliittisen tason päätöksiä.

Tavoitteena on, että viimeistään vuoden 2023 alusta viranomaisten palvelut elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille ja asunto-osakeyhtiöille tarjottaisiin yksinomaan digitaalisina.

Asiointitavan muutosta tukee osaltaan 1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki velvoittaa viranomaiset tarjoamaan asiakkailleen saavutettavia ja laadukkaita digipalveluja ja mahdollistamaan sähköinen asiointi. Työryhmä korostaa myös, että viranomaisille säädettäisiin selkeä velvoite tuottaa elinkeinotoimintaa harjoittavien palvelut digitaalisina ja käyttäjille velvoite niiden käyttöön.

Vuosien 2019-2022 siirtymäaika

Kyseessä on iso muutos ja siksi tarvitaan siirtymäaikaa palvelujen, digituen, valmiuksien, lainsäädännön ja muun tarvittavan kuntoon saattamiseksi. Siirtymäajaksi on kaavailtu vuosia 2019–2022, jolloin vuoden 2022 loppu olisi ehdoton takaraja tavoitteen voimaansaattamiselle. Siirtymäaikana on mahdollisuus sekä digitaaliseen että perinteiseen asiointiin, mutta digipalveluja tarjotaan ja niihin ohjataan ensimmäisenä kanavana.

Työryhmä esittää, että jokainen elinkeinotoimintaa harjoittaville palveluja tarjoava viranomainen suunnittelee 30.6.2020 mennessä siirtymisensä digitaaliseen palvelutapaan.

Valtiovarainministeriö ohjeistaa ja tukee siirtymisessä. Tavoitteena on, että tarkempi ohjeistus on käytettävissä syksyllä 2019. Järjestämme syksyllä myös asiaa koskevan keskustelutilaisuuden.

Yrittäjien näkemyksiä ja digipalveluja selvitetty

Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjäpaneeli (2018) ja Suomen Yrittäjien Yritysten digitaaliset valmiudet (2018) tutkimustulokset antavat tukea muutokselle. Lähes 2/3 vastaajista kannattaa viranomaispalvelujen digitalisointia ja yli 40 % suhtautuu myönteisesti velvoittamiseen sähköiseen asiointiin.

Valtiovarainministeriön digipalvelujen tiekartta 2019–2023 antaa kuvaa palvelutarjonnasta. Tiekartalla on mukana 122 käytössä olevaa palvelua ja 41 kehitteillä olevaa palvelua elinkeinotoimintaa harjoittaville.

Yhdessä, kaikki asianosaiset mukaan ottaen, syntyy toteuttamiskelpoisia tuloksia. Näin haluamme toimia tässäkin asiassa, ja työ jatkuu seuraavalla hallituskaudella.

Marjukka Saarijärvi

neuvotteleva virkamies
marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
@MarjukkaSaari

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT