Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tiedonhallintalain vaikuttavuus edellyttää aktiivista täytäntöönpanoa

Valtiovarainministeriö
18.4.2019 8.41
Kolumni
Sami Kivivasara.

Eduskunta hyväksyi 18.3.2019 hallituksen esityksen (HE 284/2018 vp) laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi lailla mahdollistetaan tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen sekä edistetään tietojärjestelmin ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Lain täytäntöönpanoon liittyvät toimet käynnistetään kevään 2019 aikana.

Tiedonhallintalaki voimaan 1.1.2020

Laki on vielä vahvistamatta. Tasavallan presidentin vahvistuksessa päätetään lain voimaantuloajasta. Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan 1.1.2020, jotta täytäntöönpanotoimille jää riittävä aika.

Tarpeellisuus tiedonhallintaa koskevan yleissääntelyn uudistamiselle tunnistettiin jo useita vuosia sitten. Erityisesti tunnistettiin tarve yhdenmukaiselle ja koko julkisen hallinnon kattavalle tietoturvallisuutta ja rajapintoja koskevalle sääntelylle. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan asetettiin tiedonhallintalakia koskeva tavoite.

Tiedonhallintalain valmistelua tehtiin yhdessä

Tiedonhallintalain valmistelussa on ollut monia vaiheita ja valmistelua tehtiin laajan verkoston tukemana. Valmisteluun liittyviin työpajoihin ja kommentointiryhmiin osallistui yhteensä satoja alan asiantuntijoita. Ministeriö sai runsaasti lausuntoja eri vaiheiden tuloksista.

Perusselvitysvaiheesta valmistui laaja raportti, jossa tunnistettiin kehittämistarpeita tiedonhallintalain valmisteluun. Siitä saadut lausunnot huomioon ottaen rajattiin varsinaisen lainvalmistelun piiriin kuuluvat asiat. Valmistelun lähtökohtana oli koko tiedon elinkaareen kuuluva sääntely, mukaan lukien arkistointi. Lakiluonnoksista pyydettyjen lausuntojen jälkeen rajattiin arkistointi koskevan sääntely pois hallituksen lopullisesta esityksestä.

Perustuslakivaliokunta antoi hallituksen esityksestä lausunnon (PeVM 37/2018 vp) ja hallintovaliokunta mietinnön (HaVM 38/2018 vp). Hallintovaliokunta esitti lakiin joitakin muutoksia erityisesti perustuslakivaliokunnan huomioiden johdosta.

Lain täytäntöönpano on kaikkien viranomaisten vastuulla

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämisessä siirrytään nyt lain säännösten täytäntöönpanoon. Täytäntöönpano on ensisijaisesti lain tarkoittamien tiedonhallintayksiköiden vastuulla. Sitä ohjataan ja tuetaan suunnitelmallisella täytäntöönpanon projektilla.

Tärkeää on, että lakia soveltavat viranomaiset sekä sitä ohjaavat valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt ja 1.1.2020 perustettava uusi tiedonhallintalautakunta käyttävät uuden lainsäädännön mahdollisuudet hyväkseen.

Täytäntöönpanon kokonaisuuteen kuuluvia asioita ovat ainakin:

  • tiedonhallinnan järjestämisvastuiden määrittely tiedonhallintayksiköissä,
  • tiedonhallinnan ohjauksen suunnittelu,
  • täytäntöönpanoa tukevan informaation valmistelu,
  • tiedonhallintalautakunnan perustaminen,
  • lain tarkoittaman yhteistyön järjestäminen,
  • lakia tarkentavien asetusten valmistelu,
  • viestintä.

Lain soveltamista tuetaan muun muassa tiedonhallintamallia, teknisten rajapintojen kuvaamista ja tietoturvallisuuden toteuttamista koskevilla suosituksilla ja ohjeilla. Täytäntöönpanoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä.

Täytäntöönpanoa koskevaa tietoa julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla (vm.fi), säännöllisesti järjestettävissä webinaareissa sekä informaatio- ja koulutustilaisuuksissa. Kerromme kokonaisuudesta lisää lähiaikoina.

Sami Kivivasara

Lainsäädäntöneuvos, tietopolitiikka-yksikön päällikkö
@sKivivasara

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT norminpurku