Hyppää sisältöön
Media

Tulevaisuuden tekeminen edellyttää kunnissa ennakoivaa otetta ja jopa rohkeutta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2017 16.04
Kolumni

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat sekä tällä hetkellä valmisteilla olevat uudistukset että monet toimintaympäristön kehitystrendit.

Digitalisaatio haastaa tavat toimia, mutta samalla avaa uusia mahdollisuuksia. Samoin työelämä ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Lisäksi muun muassa globalisaatio edellyttää yhteisiä ratkaisuja. Näillä on merkitystä niin tulevaisuuden kunnan roolin, tehtävien, rahoituksen, hallinnon kuin toimintatapojenkin näkökulmasta. Muutokset johtavat tarpeeseen tarkastella ja mahdollisesti muuttaa lainsäädäntöä. Samoin voivat muuttua painotukset esimerkiksi pitkän aikavälin kuntapolitiikassa ja kunta-valtiosuhteessa.  Muuttuva rooli edellyttää toimia myös paikallistasolla.

Strategisia valintoja ja ennakoivaa otetta

Kunnan kehittäminen on omaehtoista. Tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa erilaisilla strategisilla valinnoilla, joita kunnissa tehdään. Ennakoiva ote tulevaisuuteen ja kunnan kehittämiseen auttaa kuntia valmistautumaan sekä hallinnonuudistusten että muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin muutoksiin. Käytännön esimerkin tarjoaa Riihimäen kaupunki, joka on siirtänyt kaupungintalon toiminnot matkakeskuksen yhteyteen, keskelle kuntalaisten päivittäistä kulkureittiä.

Kunnan menestystä tulevaisuudessa määrittääkin kyky uudistua ja uudistaa toimintaansa. Menestyjiä jatkossa ovat kunnat, jotka löytävät omat rohkeat ratkaisunsa yhdessä muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen kunnan laajaa toimintakenttää.

Paikalliselle tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti­työ­lle otollisen hetken tarjoaa kevään kuntavaalien jälkeen alkava uusi valtuustokausi. Tuolloin kunnissa käynnistyy kun­ta­lain mu­kais­en kun­ta­stra­te­gi­an laadinta. Strategia on valtuuston merkittävä ohjausväline, jossa voidaan määritellä kaikki kunnan toimintaa koskevat pitkän aikavälin tavoitteet. Se edesauttaa osaltaan kuntia uudistamaan omia toimintatapojaan tulevaisuuden haasteiden edellyttämällä tavalla.

Parlamentaarinen työryhmä ennakoi kuntien tulevaisuuksia

Joulukuussa 2015 asetettu Tulevaisuuden kunta -reformin par­la­men­taa­rinen työ­ryh­mä on en­na­koin­ti­työnsä avulla luonut nä­ky­män kun­tien eri­lai­sis­ta tu­le­vai­suuk­sis­ta. Työn johtopäätökset on esitelty 7.2. julkaistussa väliraportissa, jossa esitellään tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot. Työn tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa kun­tia oman roo­lin­sa ja tu­le­vai­suu­ten­sa en­na­koin­tiin ja ar­vi­oin­tiin sekä an­taa kun­nil­le työ­ka­lu­ja stra­te­gis­ten va­lin­to­jen te­ke­mi­seen.

Tu­le­vai­suu­den kun­ta -re­for­mis­sa on lisäksi ana­ly­soi­tu sekä sote- että maakuntauudistuksen ja toimintaympäristömuu­tos­ten vai­ku­tuk­sia kun­tiin niin ly­hy­el­lä kuin pit­käl­lä aikavälillä. Parlamentaarisen ryhmän väliraportti sekä asiantuntijaryhmän muistio lyhyen aikavälin muutoksista on julkaistu osoitteessa www.vm.fi/tulevaisuuden-kunta. Raportit on lähetetty kunnille ja sidosryhmille kommenttikierrokselle, joka päättyy 22. maaliskuuta.

Ennakoi, tee strategisia valintoja ja vaikuta kuntasi tulevaisuuteen!

Inga Nyholm ja Katja Palonen

Kirjoittajat ovat Parlamentaarisen työryhmän sihteereitä ja neuvottelevia virkamiehiä valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla

Hallintopolitiikka Kunta-asiat