Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp föreslår register över företagsägare och förmånstagare

Finansministeriet
12.11.2015 8.47
Pressmeddelande

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår ett nytt offentligt register dit man samlar information om företagsägare. Ägare med över 25 procents ägarandel eller rösträtt i ett bolag skulle framgå ur registret. Målet med den föreslagna lagstiftningen är att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det nya registret ska grundas i anslutning till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Registeruppgifter ska lämnas in av företag, föreningar och andra samfund, och bolagsformen påverkar inte läget.  

Registret föreslås innehålla information både om ägarna och om de verkliga förmånstagarna, dvs. personer som har rätt att utse eller avskeda bolagets högsta ledning, eller som annars utövar beslutandemakt i bolaget. Registret ökar öppenheten i fråga om ägandet av bolag och tillgången till information.

För att företagens administrativa börda hålls på en rimlig nivå bör endast den s.k. första ägarnivån införas i registret.

Av de offentliga registeruppgifterna framgår ägarens och den verkliga förmånstagaren namn, födelsemånad och -år, medborgarskap, hemviststat samt arten och omfattningen av den verkliga förmånstagarens ställning. Myndigheterna ser dessutom personsignumet och hemadressen.

Myndigheterna kan påföra sanktioner

Arbetsgruppen föreslår att statsrådet skulle utarbeta en riskbedömning över penningtvätt och finansiering av terrorism. Motsvarande riskbedömningar ska även krävas av tillsynsmyndigheter och anmälningspliktiga, såsom banker och värdepappersföretag. Bedömningen bör också uppdateras regelbundet.

Målet med lagstiftningsförslagen är att effektivisera myndighetstillsynen, förenhetliga myndigheternas behörigheter och att skapa ett sanktionssystem som förebygger brott. Tillsynsmyndigheterna föreslås få rätt att påföra ordningsavgifter, offentliga varningar eller påföljdsavgifter.

Arbetsgruppen har utarbetat sitt förslag till en regeringsproposition. Lagstiftningen avser sätta i kraft EU:s fjärde penningtvättdirektiv samt förordningen om information om betalaren.

Finansministeriet sände arbetsgruppsförslaget på remiss torsdagen den 12 november. Remisstiden löper ut den 22 januari.

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Armi Taipale, tfn 02955 30399, [email protected]