Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp bereder en modell för nationell dialog i syfte att förverkliga interaktion mellan medborgare, sammanslutningar och myndigheter

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2022 13.49
Pressmeddelande

Avsikten med de nationella dialogerna är att diskutera frågor som är viktiga för människor och sammanslutningar på ett sätt som stärker delaktigheten. Målet är också att bygga upp förståelsen för och en aktuell lägesbild av olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter genom de erfarenheter som deltagarna i dialoger har. Denna lägesbild sammanställs så att den kan utnyttjas av alla, och den ställs också till statens och kommunernas förfogande. Mandattiden för den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt löper ut den 31 maj 2022.

De nationella dialogerna är en återkommande serie diskussioner under en lämplig tidsperiod, och man önskar att så många olika människor och sammanslutningar som möjligt deltar i dem.  Målet för dialogen är att bygga upp en så mångstämmig förståelse som möjligt av människors erfarenheter och de aktuella utmaningarna, inte att uppnå enighet eller beslutsfattande som baserar sig på enighet

Utöver att skapa och införa modellen planerar arbetsgruppen hur modellen kan användas och utnyttjas både inom statsförvaltningen och på andra håll, såsom i regionerna, kommunerna, organisationerna och internationellt. Arbetsgruppen bildar ett nätverk av anordnare av nationella dialoger samt praxis som uppmuntrar aktörerna att delta i dialoger och öka sitt kunnande när det gäller att ordna dialoger.

Modellen skapas utifrån praxis som baserar sig på dialoger under undantagsperioden

Avsikten är att den nationella modellen för dialoger byggs upp utifrån diskussionsserien dialoger under undantagsperioden, som genomfördes 2020–2021. Syftet med dialogerna under undantagsperioden var att skapa förståelse för hur olika människor i olika livssituationer upplevde sitt liv under covid-19-pandemin. Dialoger under undantagsperioden var en betydande innovation inom den offentliga sektorn som byggde upp delaktighet och stärkte deltagarnas förtroende för framtiden. Diskussionerna gav viktig information som användes bland annat vid covid-19-relaterad beredning och styrning av förvaltningspolitiken. 

Vem som helst som förbinder sig till vissa grundläggande principer som möjliggör dialog kunde arrangera eller delta i dialoger under undantagsperioden. Allt som allt arrangerades diskussioner av mera än hundra olika aktörer, allt från organisationer, kommuner, företag och andliga samfund till statsförvaltningen och enskilda medborgare, och över 2 000 människor från olika bakgrund, sammanslutningar och livssituationer deltog i dem. Särskild uppmärksamhet fästes vid att också de medborgare som lever i de mest utsatta situationerna ska få sin röst hörd i diskussionerna.

OECD rekommenderade i sin förtroendebedömning våren 2021 att man i Finland utifrån dialoger under undantagsperioden skulle inleda nationella dialoger för att upprätthålla det riksomfattande förtroendet, demokratin och samhällsfreden.

Arbetsgruppen har företrädare för finansministeriet, Dialogakademin, statsrådets kansli, stiftelsen Dialogpaus, Rovaniemi stad och Centralförbundet för barnskydd. Gruppen har ett roterande ordförandeskap. Under beredningen kommer arbetsgruppen att höra experter och forskare inom olika områden. De parter som ordnat dialoger under undantagsperioden har också möjlighet att delta i beredningen av modellen.

Mer information:
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi,
Janne Kareinen, direktör, Dialogakademin, tfn 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi 
Laura Arikka, verkställande direktör, stiftelsen Dialogpaus, tfn 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi