Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on ollut tarkastella yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. Osinkoverotusta ja ansiotuloverotusta on tarkastelu siltä osin kuin ne liittyvät näihin kysymyksiin.

Yritysverotukseen ei ehdoteta muutoksia. Suomen nykyinen yhteisöverokanta on kilpailukykyinen eikä sen alentamiseen ole välitöntä tarvetta.

Mahdollisista yritysverotuksen kehittämismalleista ACE-mallia pidetään perustelluimpana ja kansainvälisestä kehityksestä riippuen ACE-mallin tyyppinen vähennys voi tulla tulevaisuudessa harkittavaksi Suomessa. Erillisen t&k-toiminnan verokannustimen käyttöönottoa ei pidetä perusteltuna. Työryhmän tehtävänä on ollut esittää asiantuntijanäkemys investointien edistämiseksi tarkoitetun varauksen käyttöönotosta. Varauksen käyttöönottoa ei pidetä perusteltuna.

Osinkoverojärjestelmää esitetään muutettavaksi siten, että listaamattomien yhtiöiden jakaman osingon verotuksessa huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoaste alennettaisiin 4 %:iin, tähän tuottorajaan asti pääomatulona verotettavan osinkotulon veronalaisuusaste korotettaisiin 40 %:iin ja 150 000 euron raja poistettaisiin. First North -kauppapaikalle listautuville yrityksille suunnattua erillistä verohuojennusta ja pienten osinkojen verovapautta ei pidetä perusteltuina.

Työryhmä esittää ansiotulojen ylimpien rajaverojen alentamista kohti tavoitteeksi asetettavaa 50 %:ia. Ehdotuksessa rajavero pysyttelisi enimmillään 50 %:ssa n. 130 000 euron vuositulotasoon asti. Keskipitkän aikavälin tavoite olisi, ettei ansiotulon rajavero ylittäisi millään tulotasolla 50 %:ia.

Työnantajan tarjoaman koulutuksen verokohtelua ehdotetaan selkiytettäväksi erillisellä säännöksellä. Koulutusvähennys ehdotetaan poistettavaksi.