Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti, 51/2010

Verotuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on ollut arvioida nykyisestä verojärjestelmästä ja talouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia verojärjestelmän muutostarpeita kiinnittäen huomiota myös verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Työryhmä on ottanut työssään huomioon erityisesti väestön ikääntymisen vaikutuksen julkiseen talouteen, osaamisen ja aineettoman pääoman aiempaa suuremman merkityksen talouskasvun tekijöinä, kestävään kehitykseen liittyvät haasteet sekä globalisaation vaikutuksen verojärjestelmään.

Työryhmä on tarkastellut verorakenteen ja verotuksen eri osa-alueiden kehittämistarpeita. Työryhmä esittää verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen. Tämä toteutettaisiin ansiotuloverotusta keventämällä kaikilla tulotasoilla ja arvonlisäverotuksen molempia alennettuja verokantoja ja vakioverokantaa nostamalla sekä valmisteverotusta kiristämällä. Ansiotuloverotuksen kevennykset kohdennettaisiin työtuloille työnteon kannustimien vahvistamiseksi.

Yritys- ja pääomatuloverotuksen osalta työryhmä esittää painopisteen maltillista siirtämistä yhteisöverotuksesta henkilötason pääomatuloverotukseen. Osana tätä muutosta listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verovapaudet poistettaisiin ja ne korvattaisiin osingon normaalituoton kevennetyllä verotuksella.

Työryhmä katsoo, että kuntien osuus yhteisöveron tuotosta tulisi siirtää kunnilta valtiolle ja että kiinteistöveron merkitystä kuntien rahoituksessa olisi lisättävä. Asumisen verotuksen osalta työryhmä esittää, että vähennyskelpoisten korkomenojen osuutta alennetaan asteittain. Työryhmän perintö- ja lahjaverotusta koskevat esitykset liittyvät veroasteikon säätämiseen vastaamaan nykyisiä varallisuusolosuhteita sekä veropohjan laajentamiseen.

Lopuksi työryhmä arvioi muutosesitysten tulonjako- ja verotuottovaikutuksia. Työryhmä on tehnyt esityksestään fiskaalisesti neutraalin eli veronkorotukset ja -kevennykset ovat staattisesti arvioituna yhtä suuret.

Kieliversiot: