Hallituksen esitys VM/2021/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 99/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Seppo Tanninen, Hallitusneuvos p.+35 8295530224
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Sopimuksessa kehitetään Euroopan vakausmekanismin toimintaa. Keskeiset muutokset nykytilaan koskevat pankkien yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn toteuttamista Euroopan vakausmekanismista, ennalta varautuvan rahoitusavun kelpoisuuskriteerien muuttamista sekä velkakestävyyden arviointia ja velkajärjestelymenettelyjä. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona kaikki allekirjoittajat ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjat. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sopimuksen tultua voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Muutossopimuksen keskeiset vaikutukset liittyvät pankkien yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn toteuttamiseen EVM:stä, pankkien suoran pääomitusvälineen poistamiseen rahoitustukivälineistöstä, ennalta varautuvan rahoitusavun muutoksiin sekä velkakestävyyden arviointia ja velkajärjestelymenettelyjä koskeviin muutoksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen