Hallituksen esitys VM/2022/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.2.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

HE 3/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ville Koponen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530504
Asia
Esityksellä muutettaisiin Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia siten, että takauskeskus voisi myöntää takauksia myös Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan sote-uudistuksessa perustettuja hyvinvointialueita. Kuntarahoitus Oyj voisi jatkossa myöntää rahoitusta myös hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille, niiden omistamille tai määräämisvallassa oleville yhteisöille sekä liikelaitoksille. Varsinaisen päätöksen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämän rahoituksen ulottamisesta hyvinvointialueiden toimintaan tekisivät takauskeskus ja Kuntarahoitus Oyj. Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Jos hyvinvointialueet voisivat käyttää myös Kuntarahoitus Oyj:n rahoituspalveluita, sitä todennäköisemmin ne voisivat saada rahoitusta edullisin ehdoin kaikissa markkinatilanteissa. Tämä pienentäisi hyvinvointialueiden ja viime kädessä valtion maksettavaksi tulevia lainanhoitomenojen kustannuksia. Kuntien vastuu hyvinvointialueille myönnettävästä rahoituksesta olisi vähintään yhtä epätodennäköistä kuin kuntien tämänhetkinen vastuu Kuntarahoitus Oyj:n rahoitustoiminnasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen