Hallituksen esitys VM/2022/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.2.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

HE 1/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530210
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on lisätä ja oikea-aikaistaa valtion eläkerahaston eläkemenoa tasaavaa vaikutusta sekä parantaa rahastosta valtion talousarvioon tehtävän siirron määrän ennakoitavuutta rahaston kartuttua täyteen määräänsä. Näin voidaan myös turvata rahaston sijoitusten tuottoa pitkällä aikavälillä. Esityksessä ehdotetaan myös rahaston toimitusjohtajan virkasuhteen keston rajaamista ja tehtävän kelpoisuusvaatimuksista säätämistä lain tasolla. Lisäksi täsmennettäisiin rahaston hallitukselta vaadittavaa sijoitustoiminnan osaamista koskevaa sääntelyä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Talousarviosiirron kasvattaminen asteittain 40 prosentista 45 prosenttiin vuotuisesta eläkemenosta lisäisi rahaston siirtoa valtion talousarvioon. Vuonna 2028 siirron saavuttaessa 45 prosenttia siirrettävä määrä olisi noin 270 miljoonaan euroa suurempi kuin voimassa olevan lain mukainen määrä. Rahaston nettomääräinen siirto talousarvioon kasvaisi nykyisestä liki kahdeksasta prosentista 2030-luvun alkupuolella noin 16 prosenttiin suhteessa eläkemenoon. Näin ollen rahastosta tasattaisiin eläkemenoja nykyistä enemmän valtion eläkemenojen ollessa suurimmillaan. Talousarviosiirron lisäämisestä huolimatta rahaston euromäärinen koko todennäköisesti kasvaisi edelleen. Rahaston koko olisi vuoden 2043 lopussa viiden prosentin tuotto-oletuksen toteutuessa noin 29 miljardia euroa ja 3,9 prosentin toteutumalla noin 23 miljardia euroa. Vuotuiset tuotot vaihtelevat rahaston valitseman sijoituspolitiikan vuoksi merkittävästi, minkä vuoksi on mahdollista, että rahastointiaste aika ajoin ylittää 25 prosentin tason. Tällöin tilapäinen 3 prosentin lisäsiirto rajaisi rahaston kasvua. Rahaston varat suhteessa eläkevastuuseen voivat myös alkaa vähentyä, mikäli niille saadut tuotot jäävät historiallisia tuottoja vähäisemmiksi. Valtion talousarvion kannalta rahastosiirron kasvattaminen vähentää talousarvion muilla tuloilla katettavaa eläkemenojen osuutta, joten se – muiden tekijöiden ollessa ennallaan – vähentää vastaavalla määrällä valtion tarvetta tasapainottaa talousarviota verotuloilla, muilla maksuilla ja nettolainanotolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen