Valtioneuvoston asetus VM/2022/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, p. +35 8295530504

Asia

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät mainitun lain mukaisesti siirtymäkauden ajaksi vuokrasopimuksen toimitilojen hallinnasta. Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy asetuksen mukaisesti. Asetuksessa säädettäisiin, että vuokra olisi kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta, sekä vuokran määräytymisestä. Pääomavuokra muodostettaisiin vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan teknisen arvon tai sen puuttuessa laskennallisen teknisen arvon pohjalta käyttäen 6 prosentin tuottovaatimusta. Asetuksessa säädettäisiin teknisen arvon muodostumisen periaatteista. Kiinteistön ylläpitovuokra määräytyisi laskennallisesti taikka sopimalla siitä asetuksen mukaisesti. Asetuksessa säädettäisiin myös mahdollisuudesta sopia, että vuokra määräytyy kunnassa käytössä olevan sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 (RV)

Vaikutukset

Vuokramenot sisältyvät hyvinvointialueen rahoituksesta annetun lain mukaisiin valtionrahoituksen perusteena oleviin kustannuksiin. Vaikutus valtiontalouteen ilmenee kunnilta siirtyvään rahoitukseen sisältyvien tilakustannusten ja asetuksen mukaisen vuokratason erotuksesta. Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy asetuksen mukaisesti. Kuntien tulot tulevat hieman lisääntymään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ensimmäisten kolmen vuoden aikana toimitiloista saatavien ulkoisten vuokratulojen seurauksena. Tilakustannuksia ei rahoitettaisi kuntien verorahoituksella tai kuntien valtionosuuden kautta. Lähtökohtana olisi siten julkisen talouden kannalta kustannusneutraali järjestely. Kustannukset tiloista ovat pääosin nykyisin kuntien sisäistä vuokraa. Taloudellisten vaikutusten arviointia vaikeuttaa tarkan tiedon puute kuntien toimitiloista sekä se, että kunnilta siirtyvät kustannukset eivät ole vertailukelpoisia ja erikseen ei raportoida pelkkiä tilakustannuksia. Hyvinvointialueille syntyy vuokrakustannus ainakin siirtymäkauden ajaksi. Hyvinvointialueiden näkökulmasta vuokrat on rahoitettava yleiskatteisesta rahoituksesta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen