Hallituksen esitys VM/2022/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi

HE 101/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530210
Asia
Esityksessä ehdotetaan kotitalouksien velkaantumista hillitsevinä toimenpiteinä tiettyjä rajoitteita asuntoyhteisöluotoille, enimmäisluototussuhteen soveltamisalan laajentamista, enimmäistakaisinmaksuajan asettamista asuntoluotoille sekä säännöksiä maksukyvyttömyysriskien hallinnasta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muun kuluttajaluotonannon valvonnan siirtämistä Finanssivalvonnalle. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä. Lailla kumottaisiin nykyinen laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia, rahanpesun ja terrorismin estämisestä annettua lakia ja kuluttajansuojalakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Ehdotettujen säännösten avulla kotitalouksien kokonaisvelkaantumisen kasvuun on mahdollista puuttua aiempaa monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin välinein. Ehdotetut säännökset ehkäisisivät kotitalouksien asuntoluottojen maksuaikojen pidentymistä, hillitsisivät liiallista luotonantoa erityisesti taloyhtiöille, edistäisivät asiakkaansuojaa sekä parantaisivat muun kuluttajaluotonannon luotonmyöntökäytäntöjä. Ehdotetut säännökset turvaavat osaltaan myös rahoitusmarkkinoiden vakautta. Hallituksen esitykseen sisältyvä vaikutusarvio pohjautuu syksyn 2021 tilastotietoihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen