Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 104/2022 vp; EV 99/2022 vp)

HE 104/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen, p. +35 8295530013

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla, lain luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 16 §:n ja 18 luvun 5 §:n muuttamisesta ja lain Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen