Hallituksen esitys VM/2024/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.5.2024 12.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 61/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +358 295 530 294

Asia

Esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta ja vakuutusmaksuveron verokanta korotettaisiin 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Hallitus sopi vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta 15.–16.4.2024 pidetyssä kehysriihessä. Hallituksen kehysriihessä tekemän päätöksen mukaisesti yleistä arvonlisäverokantaa ehdotetaan valtiontaloudellisista syistä korotettavaksi 1,5 prosenttiyksiköllä. Yleiseksi arvonlisäverokannaksi säädettäisiin 25,5 prosenttia vuoden 2024 syyskuun alusta.

Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleistä arvonlisäverokantaa. Arvonlisäverokannan muutosta vastaavasti vakuutusmaksuveron verokantaa ehdotetaan korotettavaksi 1,5 prosenttiyksiköllä. Vakuutusmaksuverokannaksi säädettäisiin 25,5 prosenttia vuoden 2024 syyskuun alusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.