FI SV

Rahoitusta tuottavuuden edistämiseen – haku päättyy 15.11.2018

Tälle sivulle on koottu rahoituksen hakuohjeet tuottavuuden edistämiseen robotiikan, analytiikan, tekoälyn tai muiden nousevien teknologioiden avulla.

Valtiovarainministeriö kannustaa virastoja yksinkertaistamaan ja automatisoimaan prosessejaan. Kehittämistyön tueksi valtiovarainministeriö järjesti alkuvuodesta 2018 erityisrahoitushaun tuottavuutta edistäville hankkeille, joissa hyödynnetään robotiikkaa, analytiikkaa, tekoälyä tai muita keinoja. Rahoitusta haki 17 virastoa, joista erityisrahoitusta puollettiin neljälle hankkeelle.    

Valtiovarainministeriö käynnistää nyt uuden erityisrahoitushaun, jossa ministeriöillä, virastoilla ja laitoksilla on mahdollisuus hakea erityisrahoitusta tuottavuutta edistäviin hankkeisiin. Hakukriteereitä on päivitetty aiemman haun ja valmisteilla olevan investointien ohjausmallin lausuntopalautteen perusteella. Tämä rahoitushaku koskee enintään 6 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää kyseisen määrärahan. Rahoitusta jaetaan niin kauan kuin varattua määrärahaa on käytettävissä. 

Erityisrahoituksella tuetaan hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa julkista taloutta ja hyödyntää täysimääräisesti digitalisaatiota sekä edistää valtionhallinnon tuottavuutta. Rahoitushaun tavoitteena on prosessien yksinkertaistaminen ja automatisointi.

Rahoitettavat hankkeet

Erityisrahoitushaulla rahoitetaan kahdenlaisia hankkeita:

 1. Valmiiksi suunnitellut ja heti toimeenpantavat hankkeet, joissa keskitetty rahoitusosuus on enintään 1 miljoonaa euroa.
 2. Uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävät hankkeet, joissa keskitetty rahoitusosuus on enintään 50 000 euroa. Hanke voi olla esimerkiksi:
 • kokeilu,
 • idean edelleenkehittäminen,
 • PoC: proof-of-concept.

Rahoituksen myöntämisen kriteerit

Valmiiksi suunnitellut ja heti toimeenpantavat hankkeet

Rahoituksen myöntämisessä arvioidaan seuraavia vaatimuksia, joiden kaikkien täyttyminen on rahoituksen saannin edellytys valmiiksi suunnitelluille hankkeille:

 • Hanke on toimeenpantavissa heti, kun rahoitus on myönnetty.
 • Investoinnin takaisinmaksuaika on enintään kolme vuotta rahoituksen myöntämisestä.
 • Tavoitteena olevan taloudellisen hyödyn on oltava vähintään kaksinkertainen investointiin verrattuna kuuden vuoden laskentajaksolla rahoituksen myöntämisestä.

Lisäksi arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta seuraavista näkökulmista:

 • Hanke on toteutuskelpoinen.
 • Hyötyjen realisoinnille on olemassa suunnitelma, josta selviää, miten tavoitellut taloudelliset hyödyt toteutuvat euromääräisinä säästöinä.
 • Toteutuksen resursointi on oikein mitoitettu ja organisaatiolla on riittävästi toteutuksessa tarvittavaa osaamista.
 • Automatisoitavat prosessit on uudistettu soveltuviksi sähköiseen toimintamalliin.
 • Hankkeille ei ole lainsäädännön esteitä tai ne ovat poistettavissa toteutuksen aikana.
 • Toteutuksen ohjausmalli on toimiva suhteessa hankkeen kokoon.
 • Toteutuksen riskit on tunnistettu ja niiden hallinta on suunniteltu.
 • Hankkeen lopputulos on monistettavissa tai suoraan hyödynnettävissä omassa tai muissa virastoissa.

Uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen liittyvät hankkeet

Uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävissä hankkeissa on rahoituksen ehdottomana edellytyksenä

 • Prosessi, johon uutta toimintamallia tai teknologiaratkaisua rakennetaan, on tunnistettu
 • Hyötypotentiaali on arvioitu ja arviot osoittavat sen olevan merkittävän
 • Hanke on toteutettavissa kuudessa kuukaudessa rahoituksen myöntämisestä.

Lisäksi arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta seuraavista näkökulmista:

 • Kokeiltava toimintamalli tai teknologia on skaalattavissa tuotanto-käyttöön ja muihin prosesseihin
 • Kokeiltavan toimintamallin tai teknologian innovatiivisuus
 • Kokeilu edistää tiedon avointa hyödyntämistä.

Rahoituksen haku- ja käsittelyajat

Haku alkaa 10.9.2018 ja päättyy 15.11.2018 klo 14:00. Ohjeen mukaiset materiaalit lähetetään ohjaavalle ministeriölle, joka käsiteltyään toimittaa ne sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi.

Hakemus on varustettava asianumerolla VM/1609/02.02.03.09/2018. Hakemuksen otsikkoon on liitettävä maininta siitä, kumpaan hanketyyppiin hakemus liittyy.

Investointijohtoryhmä käsittelee tulleet hakemukset kuukausittain investointisihteeristön valmistelemina. Sihteeristö voi tarvittaessa pyytää tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakemukseen.

Hakemukset käsitellään 18.12.2018 mennessä (Huom! pvämäärä muuttunut aikaisemmasta)

Hakuun liittyvät materiaalit

Hakuohje

Valmiiksi suunnitellut ja heti toimeenpantavat hankkeet

Arviointikehikko (XLSX), jonka liitteenä pakollinen vapaamuotoinen hyötyjen toteutumisen suunnitelma ja prosessikuvaukset, mikäli viittaa niihin.

Uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävät hankkeet

Kuvauspohja (DOC)

Rahoitussopimukset

Valtiovarainministeriö laatii rahoituksen saajan kanssa rahoitussopimuksen. Kaikista hankkeista saatavat kokemukset on jaettava mahdollisimman laajasti julkisen hallinnon käyttöön ja kehittämisen tueksi.

Seuranta

Tuottavuushyötyjen aikaansaaminen ja sen seuranta ovat osa hankkeiden ohjausryhmien työskentelyä. Kustannus-hyötyanalyysejä ja hankkeen etenemisen tilannetta on päivitettävä valtion yhteiseen hankesalkkuun vähintään kahden kuukauden välein.

Lisätietoja hausta

Hakukirje

Usein kysytyt kysymykset

Robotisaatiohaun infotilaisuus 27.9.

Tuottavuutta edistetään robotiikan, tekoälyn tai muiden nousevien teknologioiden avulla (Tiedote 10.9.2018)

Rahoitushakemukset ja -päätökset (päivittyy myöhemmin)

Katso videolta hakemusprosessi ja tärpit hakemuksen tekoon videolta (Kesto 7 min. 24 sek.)

Marjut Siintola, erityisasiantuntija 
VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530482