Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i Finansinspektionens tillsynsavgifter

Finansministeriet
22.6.2016 14.30
Pressmeddelande

En sakkunniggrupp föreslår ändringar i Finansinspektionens tillsynsavgifter. Tillsynsavgifterna kan höjas avsevärt om finansbranschen genomgår strukturella förändringar.

Tillsynsavgiften är en avgift av skattenatur som Finansinspektionen tar ut hos företag som är föremål för tillsyn, t.ex. banker och försäkringsbolag. Tillsynsavgiften består av en fast grundavgift, en proportionell avgift eller en kombination av dessa.

Arbetsgruppen föreslår följande ändringar till avgifterna:

  • Grundavgiften föreslås bli höjd med sju procent. Höjningen motsvarar ökningen av bruttonationalprodukten under 2008-2015, dvs. giltighetstiden för den gällande lagen.
  • Koefficienterna för den proportionella avgiften föreslås bli sänkta med fem procent.

Ändringen motiveras av att avgiftsbelastningen under de senaste åren förflyttats mot dem som betalar den proportionella avgiften, eftersom balansomslutningarna och omsättningen ökat.

Finansinspektionen tar ut en tillsynsavgift även hos utländska kreditinstitut som har filialer i Finland. Arbetsgruppen föreslår att utländska kreditinstitut som auktoriserats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som har filialer i Finland får tre olika betalningsklasser till skillnad från nuläget med en enda klass. Avgiftsklassen ska bestämmas utgående från verksamhetens omfattning och betydelse så att avgifterna motsvarar det krävda tillsynsarbetet.

Strukturella förändringar kan leda till betydande avgiftsförhöjningar

Det lagstadgade maximibeloppet för avgifterna var 34 miljoner euro i fjol. Finansinspektionen påförde emellertid sänkta tillsynsavgifter, varvid det sammanlagda beloppet uppgick till 21 miljoner euro.

Om finansmarknadsstrukturen förblir oförändrad kan arbetsgruppens förslag leda till avgifter som uppgår högst till 33,2 miljoner euro. Det är dock sannolikt att finansbranschen genomgår förändringar som kan minska på kreditinstitutens sammanlagda balansomslutning i Finland, vilket också kan öka på det sammanlagda beloppet av tillsynsavgifterna.

Eventuella strukturella förändringar och ändringar i aktörernas balansomslutningar kommer enligt arbetsgruppens uppskattning att leda till att enskilda aktörers tillsynsavgifter kan höjas med hela 50 procent från det nuvarande.

Finansbranschen kommer i fortsättningen enligt arbetsgruppens uppskattning att täcka ungefär två tredjedelar av avgifterna och försäkringsbranschen en tredjedel. Detta skulle motsvara fördelningen av tillsynsarbetet.

Ändringar i direktionen

Arbetsgruppen föreslår preciseringar i Finansinspektionens förvaltningsmodell, t.ex. i direktionens verksamhet. Finansinspektionens direktion föreslås i fortsättningen ha fem till sex medlemmar i stället för nuvarande fem.

Förslagen på remiss

Arbetsgruppen föreslår ändringar i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift. Finansministeriet skickade arbetsgruppens förslag på remiss onsdagen den 22 juni. Remisstiden går ut den 19 augusti.

Gruppen hade representanter från finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finland Bank och Finansinspektionen. Två medlemmar reserverade sig till promemorian i fråga om Finansinspektionens förvaltningsmodell.

Arbetsgruppspromemoria (på finska)

Information om tillsynsavgifterna (Finansinspektionen)

Förfrågningar:

Pauli Kariniemi, finansråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)vm.fi

Miki Kuusinen, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens sekreterare, tfn 02955 30339, miki.kuusinen(at)vm.fi