Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lausuntopyyntö
Finansministeriet föreslår lagändringar med anledning av justeringen av Europeiska systemet för finansiell tillsyn

Finansministeriet
13.10.2020 14.46
Pressmeddelande

Finansministeriet föreslår ändringar i lagen om handel med finansiella instrument och i vissa andra lagar.

I förslaget föreslås det ändringar till följande lagar:

  • lagen om handel med finansiella instrument
  • lagen om Finansinspektionen
  • lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
  • lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift och
  • lagen om investeringstjänster.

Förslaget har utarbetats i form av en regeringsproposition. Avsikten är att ändra den nationella lagstiftningen till följd av förordningarna om översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS review) och det tillhörande direktivet.  

Finansministeriet sände propositionsutkastet på remiss fredagen den 9 oktober. Remisstiden löper ut den 20 november. Begäran om utlåtande och utkastet till en regeringsproposition finns på lausuntopalvelu.fi.

Ytterligare information:
Tiina Heinonen, regeringssekreterare, tfn  029 5 530 512 fornamn.efternamn(at)vm.fi