Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rapporten Läget med basservicen 2020
Kommunernas basservice i omvälvning

Finansministeriet
6.4.2020 12.06 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 15.05
Pressmeddelande

Kommunernas basservice genomgår en omvälvning i Finland i och med förändringen i befolkningens åldersstruktur, den minskade nativiteten, kostnadsökningen, den regionala differentieringen och urbaniseringen. Kommunerna skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om storlek, förhållanden och befolkningsstruktur, och skillnaderna ökar. I basservicen återspeglas detta som differentiering.

De stora regionala skillnaderna och skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper när det gäller tillgången till social- och hälsovårdstjänster är ett centralt problem i servicesystemet. Den specialiserade sjukvården är den största enskilda kostnadsposten inom basservicen och enligt tryckkalkylen i rapporten håller kostnaderna fortfarande på att öka. Antalet barn och unga som besöker den specialiserade sjukvården på grund av psykiska störningar har också ökat avsevärt.

Skillnaderna i hur elever placerar sig i gymnasiet eller i yrkesutbildningen efter den grundläggande utbildningen börjar öka mellan landets olika delar. De regionala skillnaderna i sysselsättningen efter utbildning på andra stadiet är fortfarande betydande. Mellanåren efter gymnasiet har ökat särskilt bland kvinnor.

Tillgången på kompetent personal inom basservicen är ett riksomfattande problem som beräknas öka både inom småbarnspedagogiken och inom social - och hälsovårdstjänsterna.

Kommunerna anpassar sina servicenät: servicebehovet förändras inom många sektorer när befolkningen åldras. Elevantalet sjunker kraftigt inom den grundläggande utbildningen vilket innebär att skolnätet fortsätter att minska.

Efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster ökar: främjandet av hälsa och välfärd kan ha en betydande roll när det gäller att stävja kostnaderna. Differentieringsutvecklingen och stadsbetoningen uttrycker sig i tillgången till kultur- och idrottstjänster som stöder välbefinnandet. Det positiva är att man i utvecklingen av idrottsanläggningar allt mer beaktar servicebehoven för alla ålderskategorier.

Bakgrund

Denna rapport som utarbetas vartannat år ger beslutsfattarna på olika förvaltningsnivåer en allmän bild av läget för basservicen. Utvärderingsmaterialet har samlats in från Institutet för hälsa och välfärd, undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverket. Man har även utnyttjat Statistikcentralens statistiska material som beskriver kommunernas ekonomi och verksamhet. Med basservice avses i denna rapport statsandelstjänster: undervisnings- och kulturtjänster samt social- och hälsovård.

Läs rapporten om läget med basservicen (på finska, med presentationsblad på svenska)

Ytterligare information:

Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177, teemu.eriksson(at)vm.fi

Antto Korhonen, specialsakkunnig, tfn 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30281, markku.mollari(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden