Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas situation lättas stort redan 2019

Finansministeriet
17.9.2019 19.39 | Publicerad på svenska 18.9.2019 kl. 10.42
Pressmeddelande
Sirpa Paatero.

Statsandelen för kommunal basservice höjs med sammanlagt 1,1 miljarder euro i budgeten för 2020. Största delen av detta utgörs av kompensationer för nedskärningarna som gjorts av förra regeringen, och dessa förbättrar kommunalekonomin på ett avsevärt sätt.

Som exempel kan nämnas att minskningen av finansieringen av kommunerna till följd av nedskärningen av semesterpremier som ingick i konkurrenskraftsavtalet åtgärdas år 2020. De temporära nedskärningarna i statsandelarna kommer dessutom att ta slut 2020, och till följd av det görs det en indexhöjning i statsandelen för kommunal basservice 2020. Detta ökar statsandelen med ca 166 miljoner euro.

I samband med budgetförhandlingarna beslutade man tidigarelägga den statsandelsökning av engångsnatur på 237 miljoner euro som betalas till kommunerna från nästa år till i år. Ökningen har ett samband med kompenseringen för nedskärningen av semesterpremierna som ingick i konkurrenskraftsavtalet. Tidigareläggandet underlättar kommunernas synnerligen svåra ekonomiska situation år 2019. Pressen att förstärka kommunalekonomin har ökat på grund av förändringarna i förskottsinnehållningsförfarandet och problemen med inkomstregistret, vilket lett till att en del av kommunernas skatteintäkter utbetalas först 2020.

”Det bör poängteras att kommunerna inte förlorat skatteintäkter på grund av skattesystemet, dvs. skattekortsreformen, utan att skatteintäkterna i detta fall förskjutits till nästa år. Detta utgör tillsammans med det besvärliga ekonomiska läget bakgrunden till att statsandelarna tidigarelagts. Kommunerna har tack vare detta beslut och statsandelarna för nästa år lättare att förutsäga sin verksamhet och sin ekonomi”, säger kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

”Osäkerheten om hurdant innevarande års kommunalskatteuttag blir och på vilken skattenivå nästa års budget planeras utgör fortfarande den största utmaningen för kommunernas del. Det är därför viktigt att Skatteförvaltningen, i syfte att minska på osäkerheten, regelbundet informerar kommunerna och andra skattetagare om utvecklingen av skatteintäkterna och annan eventuell ny information som gäller dem. Syftet med de åtgärder som nu verkställs är att stärka kommunalekonomin och att säkerställa att inga kommuner till exempel hamnar i ett kriskommunsförfarande på grund av ett tillfälligt underskott som beror på att periodiseringen förändrats”, konstaterar minister Paatero.

Finansministeriet inleder omedelbart beredningen av ändringarna i statsandelslagen som krävs för att utbetalningen av 237 miljoner euro ska kunna tidigareläggas.

Ytterligare information:

Minna Salminen, Sirpa Paateros specialmedarbetare, tfn 02955 30273, minna.salminen(at)vm.fi
Tanja Rantanen, finansråd, tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero