Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordinationsgruppen för regionalisering behandlade koncentreringen av utbildningen inom räddningsbranschen till Kuopio och nedläggningen av tre sjöbevakningsstationer

Finansministeriet
27.4.2018 13.19 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 16.07
Pressmeddelande

Utbildningen inom räddningsbranschen koncentreras till Räddningsinstitutet i Kuopio

Enligt räddningslagen (379/2011) sköter staten yrkesutbildningen inom räddningsväsendet och den övriga utbildningen som hör samman med räddningsväsendet i enlighet med lagen om Räddningsinstitutet (607/2006). Enligt lagen kan dock inrikesministeriet också godkänna någon annan läroanstalt med ett offentligt samfund som huvudman än Räddningsinstitutet att ge yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen. Ett sådant godkännande har beviljats Helsingfors räddningsskola som verkar i anslutning till Helsingfors stads räddningsverk.

I samband med landskapsreformen kommer räddningsväsendet från början av 2020 att övergå från kommunernas ansvar till landskapens ansvar, varvid Helsingfors stads räddningsverk överförs till Nylands landskap. Följaktligen saknas från början av 2020 en grund för att Helsingfors stad ska utbilda personal inom räddningsväsendet. Personalen i den nuvarande räddningsskolan vid Helsingfors stads räddningsverk hör till stadens räddningsverks personal och övergår inte i det statliga Räddningsinstitutets tjänst i samband med att utbildningsvolymen överförs till Räddningsinstitutet, utan personalen övergår senare i Nylands landskaps räddningsverks tjänst. Inrikesministeriet föreslår att utbildningsvolymen inom utbildningen av räddningsmän och underbefäl överförs till Kuopio som en del av Räddningsinstitutets utbildningsvolym genom att man redan hösten 2019 kompletterar räddningsmannautbildningen med 15 nybörjarplatser och underbefälsutbildningen med 6 nybörjarplatser i syfte att undvika en plötslig nedgång i utbildningsvolymen i övergångsskedet. Helsingfors räddningsskola slutför de studier enligt läroplanen för räddningsutbildningen som skolan inlett senast på hösten, varefter utbildningen i Helsingfors läggs ned. Koordinationsgruppen för regionalisering biföll inrikesministeriets förslag.

Västra Finlands sjöbevakningssektion lägger ned tre sjöbevakningsstationer 

Inrikesministeriet föreslår att tre sjöbevakningsstationer som lyder under Västra Finlands sjöbevakningssektion – Kaskö, Kemi och Kalajoki stationer – läggs ned. Som en följd av anpassningsåtgärderna under de senaste årtiondena har sjöbevakningsstationerna med det lägsta antalet anställda (Kemi 3, Kalajoki 2 och Kaskö 2 personer) under de senaste åren närmast fungerat som platser för att ta sig till ett uppdrag under ledning av centralsjöbevakningsstationerna. Enligt ministeriet innebär nedläggningen av sjöbevakningsstationerna inte att Gränsbevakningsväsendets funktioner avvecklas, utan att resursanvändningen optimeras och fastighetsutgifterna tyglas. Som en följd av beslutet överförs anställningarna vid Kemi och Kalajoki sjöbevakningsstationer till Virpiniemi sjöbevakningsstation och anställningarna vid Kaskö sjöbevakningsstation till Vallgrunds sjöbevakningsstation. Nedläggningarna leder inte till några uppsägningar. Efter nedläggningen kvarstår norr om Björneborg Vallgrunds, Karleby och Virpiniemi sjöbevakningsstationer. Koordinationsgruppen för regionalisering biföll inrikesministeriets förslag.

Handläggningen av Domstolsmyndigheten och Krishanteringscentret bordlades

Inrikesministeriet återtog sitt förslag om Krishanteringscentret (CMC Finland). Ärendet bordlades på inrikesministeriets initiativ så att utredningen kan kompletteras. Justitieministeriet återtog sitt förslag om Domstolsmyndigheten. Ärendet bordlades på justitieministeriets initiativ så att utredningen kan kompletteras. Tidtabellen för de fortsatta handläggningarna preciseras inom kort. 

Mer information:

Koordineringsgruppen för regionalisering:
Jari Partanen, statssekreterare, koordineringsgruppens ordförande, tfn 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi
Hanna-Maria Paakkolanvaara, specialsakkunnig, finansministeriet, koordineringsgruppens sekreterare, tfn  02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi

Ärenden inom inrikesministeriets förvaltningsområde:
Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet, tfn 02954 88512 harri.martikainen(a)intermin.fi

Inrättandet av en domstolsmyndighet:
Arto Kujala, överdirektör, justitieministeriet, tfn 02951 50408, arto.kujala(a)om.fi

Mer information på webben: Koordineringsgruppen för regionalisering vm.fi/sv/regionaliseringen.

Finansministeriet Förvaltningspolitiken alueuudistus-arkisto