Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Regleringen av värdepappersprospekt ska förnyas

Finansministeriet
25.7.2017 15.19 | Publicerad på svenska 26.7.2017 kl. 10.11
Nyhet

Finansministeriet ber utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar som har samband med den. Propositionen gäller de värdepappersprospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

Förslaget grundar sig på en direkt tillämplig EU-förordning (EU)2017/1129 som avses upphäva den gällande nationella regleringen om värdepappersprospekt. Den nya prospektförordningen träder i kraft stegvis och ska tillämpas fullt ut i EU:s medlemsstater från och med den 21 juli 2019.

Förslaget till regeringens proposition stöder målet att underlätta SMF-företagens tillgång till finansiering och företagens medelsanskaffning på kapitalmarknaden.

Syftet med förordningen är att lätta upp den gällande prospektregleringen genom att harmonisera unionens prospektpraxis och förenkla kraven på prospektens innehåll utan att äventyra den allmänna skyldigheten att informera investerarna. Detta innebär att vissa bestämmelser i den gällande värdepappersmarknadslagen ska upphävas eller ändras.

Avsikten är också att minska prospektregleringens komplexitet genom att undanröja de administrativa bördorna särskilt i fråga om små emittenter. Målet är att uppmuntra SMF-företagen att utnyttja kapitalmarknadsfinansiering genom att sänka kostnaderna för anskaffning av medel och främja möjligheterna att få ytterligare företagsfinansiering utgående från marknadens behov.

Utlåtandena om propositionen ska lämnas in före den 6 september 2017.

Ytterligare information:

Stina Oksa, finanssekreterare, tfn 02955 30173, stina.oksa(at)vm.fi

Mer information och begäran om utlåtande i Statsrådets tjänst för projektinformation