Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagpaketet som gäller värdepappersföretag och marknadsplatser på remiss ända till den 9 juni

Finansministeriet
28.4.2017 14.44
Pressmeddelande

Finansministeriet sände propositionsutkastet om genomförande av EU-direktivet (MIFID II) och förordningen (MiFIR) om marknader för finansiella instrument på remiss den 28 april.

Propositionsutkastet innehåller förslag till ändring av lagen om investeringstjänster, en ny lag om handel med finansiella instrument samt till vissa lagändringar som har ett samband med dem. Med de föreslagna lagarna genomförs EU-direktivet om marknader för finansiella instrument samt lagändringarna som har ett samband med den tillhörande EU-förordningen. 

Investerarskyddet förstärks

Till lagen om investeringstjänster föreslås nya bestämmelser om produktgodkännandeprocessen för värdepappersföretag. Processen garanterar att det finansiella instrument som säljs lämpar sig för de tilltänkta kunderna. Lagförslaget innehåller även nya bestämmelser om kraven på yrkeskompetens för personer som tillhandahåller investeringsrådgivning eller annan information åt kunder. Bestämmelserna om investeringsrådgivningen och kostnaderna åt kunden föreslås bli preciserade. Användningen av incitament i samband med egendomsförvaltning och Investeringsrådgivning på oberoende grund föreslås vara förbjudet i fortsättningen. I lagen föreslås också ett förbud mot sådana belöningsarrangemang som kunde locka värdepappersföretag till att rekommendera andra än sådana finansiella instrument som passar bäst för sina icke-professionella kunder.

Gräsrotsfinansieringslagen föreslås bli ändrad genom att det i direktivet avsedda koncessionskravet för förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering fogas till lagen. De procedurbestämmelser som tillämpas på verksamheten i fråga ska preciseras på det sätt som direktivet förutsätter. Man vill inte belasta den flexibla gräsrotsfinansieringslagstiftningen med nationell tilläggsreglering.

Regleringen av marknadsplatser preciseras och den täcker olika marknadsplatser på ett mångsidigare sätt

Den nya lagen om handel med finansiella instrument ska i enlighet med den nuvarande lagen föreskriva om koncession för och verksamheten på en reglerad marknad, samt om ordnande av multilateral handel. Som nya bestämmelser föreslås föreskrifter om ordnande av OTF-handel, om tillväxtmarknaden för små och medelstora företag samt om olika rapporteringstjänsters koncessionsplikt och verksamhet. Den direkt tillämpliga förordningen innehåller bestämmelser som syftar till att öka transparensen framför allt när det gäller finansiella instrument i främmande kapital.  

Operatörer som ordnar multilateral handel kan under vissa lagstadgade villkor ansöka om särskild registrering på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Syftet med bestämmelserna som gäller små och medelstora företags tillväxtmarknader är att garantera enhetliga och tillräckliga investerarskyddsbestämmelser i EU samtidigt som man lättar på små och medelstora emittenters onödiga administrativa börda och främjar dessa aktörers möjligheter att skaffa gräsrotsfinansiering. Organiserad handel kan erbjudas endast med vissa finansiella instrument: masskuldebrev, derivat, utsläppsrätter samt strukturerade finansiella instrument.   

Påföljderna och myndighetsbefogenheterna skärps

I propositionen föreslås betydande förhöjningar i den administrativa påföljdsavgift som föreläggs för brott mot lagstiftningen. För juridiska personers del kan påföljdsavgiften i fortsättningen vara högst 10 procent av bolagets omsättning. Fysiska personer kan föreläggas att betala en påföljdsavgift på högst 5 miljoner euro. Det föreslås att Finansinspektionen själv förelägger alla påföljdsavgifter i fortsättningen. I allvarliga brottsfall ska man enligt förslaget kunna besluta om ett permanent verksamhetsförbund för de ledande personerna i ett värdepappersföretag. Finansinspektionen föreslås få kraftigare medel för att vid behov förbjuda marknadsföringen och försäljningen av vissa finansiella instrument och andra investeringsprodukter.

Remissbehandlingen av regeringens propositionsutkast pågår till den 9 juni 2017.

Ytterligare information:

Janne Häyrynen, Lagstiftningsråd, tfn 0295 530 346, janne.hayrynen(at)vm.fi
Paula Kirppu, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 552,  paula.kirppu(at)vm.fi