Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Skattesmitning och Grekland teman vid finansministermötet

Finansministeriet
21.4.2016 8.45
Pressmeddelande
Alexander Stubb.
Arkivfoto: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar skattesmitning vid Ekofinrådets informella möte i Amsterdam den 22–23 april. Eurogruppen ges fredagen den 22 april en lägesöversikt över Grekland. Finansminister Alexander Stubb företräder Finland vid mötena.

Ordförandelandet Holland tog på grund av Panama-pappren upp skattesmitningen och skatteflykten på Ekofinagendan. Ministrarna ska också diskutera penningtvätt.

Skatteflykt kan enligt Finland bekämpas bäst genom internationellt samarbete. Finland har deltagit aktivt i arbetet både inom EU och inom industriländernas organisation OECD. OECD har utfärdat rekommendationer i ärendet, och EU behandlar som bäst ett direktivförslag om bekämpning av skattekringgående. Förslaget är ett led i ett mera omfattande paket för bekämpning av skatteflykt.

Det automatiska informationsutbytet mellan olika länder har också främjats genom internationellt samarbete.

Skattebrott utgör ofta förbrott till penningtvätt. EU-kommissionen har utfärdat en handlingsplan för bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering. Ett av de viktigaste förslagen är att polisens möjligheter att få information om bank- och betalningskonton förbättras.

– Panama-pappren visar att myndigheternas tillgång till information bör effektiviseras ytterligare på internationell plan. EU måste vara ambitiös. Bank- och kontouppgifterna borde vara internationellt tillgängliga inte bara för polisen utan även för skattemyndigheterna, tullen och utsökningen. Samtidigt bör man naturligtvis se till att allt sker enligt lagen och att dataskyddet iakttas, säger minister Stubb inför mötet.

Andra teman på agendan är bl.a. momsbedrägerierna.

Starkare bankunion

Finansministrarna diskuterar stärkandet av bankunionen. Den nuvarande bankregleringen begränsar inte på något särskilt sätt bankernas möjligheter att inköpa hemstatens skuldbrev som emitterats i hemstatens valuta. Detta medför en sammankoppling av eventuella problem i antingen bankerna eller hemstaten, vilket försvårat skötseln av skuldkrisen i euroområdet.

Ministrarna diskuterar även förbättrandet av förutsägbarheten och transparensen hos stabilitets- och tillväxtpakten. Finansieringen av övergången till en hållbar och kolsnål ekonomi är också ett tema. Vid lunchen diskuterar ministrarna EU-budgetens och de fleråriga budgetramarnas förmåga att svara mot oförutsedda situationer, såsom flyktingkrisen.

Eurogruppen utvärderar läget med Greklands program

Institutionerna, dvs. EU-kommissionen, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden ger eurogruppen en översikt över läget med Grekland. Eurogruppen kommer på basis av översikten att utvärdera läget med Greklands finansieringsstödsprogram och de fortsatta åtgärder som behövs för att slutföra mellanutvärderingen.

Institutionerna och Grekland har fortsatt med beredningen av mellanutvärderingen av programmet. Förhandlingarna har fokuserat på hanteringen av banksektorns problemkrediter, reformeringen av pensionssystemet, skatteuppgörelserna och privatiseringsprogrammet.

Eurogruppens program inkluderar dessutom en diskussion om nationella insolvensramar och hörandet av den gemensamma banktillsynsmekanismens direktör Danièle Nouy.

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi (at) vm.fi
Marja Hokkanen, konsultativ tjänsteman, (skatteärenden), tfn 050 380 2692, marja.hokkanen (at) vm.fi
Pekka Morén, finansråd, (Grekland), tfn 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi
Specialmedarbetare Pasi Rajala, tfn 0400 464 393, pasi.rajala (at) vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella ärenden, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. Utöver formella möten ordnas det informella Ekofinmöten två gånger om året.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen inkluderar euroländernas finansministrar. Eurogruppen stakar ut politiska riktlinjer men fattar inte några beslut om lagstiftningen.