Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budget- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten

Finansministeriet
18.8.2017 12.01
Pressmeddelande

Koordineringsgruppen för regionaliseringen har förordat justitieministeriets förslag om att överföra budget- och skuldrådgivningen till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. En precisering av Naturresursinstitutets nät av verksamhetsställen för tre verksamhetsställes del förordades också.

Budget- och skuldrådgivningen föreslås bli överför från regionförvaltningsverken och kommunerna till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten från och med ingången av 2019. Ett utkast till en regeringsproposition med förslag till en lag budget- och skuldrådgivning har beretts i samarbete av justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet. Avsikten är att en regeringsproposition överlämnas till riksdagen under september 2017.

Budget- och skuldrådgivning ska i fortsättningen produceras av rättshjälpsbyråer inom rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. Budget- och skuldrådgivningstjänster ska även kunna upphandlas. Den allmänna styrningen av och tillsynen över servicen föreslås samtidigt bli överförd från konkurrens- och konsumentverket till justitieministeriet. Det föreslås inga ändringar i budget- och skuldrådgivningens uppgifter och innehåll.

Avsikten är att budget- och skuldrådgivningsservice ges på samma verksamhetsställen som rättshjälp. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten har i dagsläget sammanlagt ca 160 verksamhetsställen för rättshjälp och intressebevakning, och ca 80 av dem har personal på plats dagligen. Rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna tillhandahåller dessutom distansservice antingen vid samservicekontor eller hemma hos klienterna.

Preciseringar av Naturresursinstitutets verksamhetsställen

Koordineringsgruppen för regionalisering förordade även jord- och skogsbruksministeriets framställning om förnyandet och preciseringen av den strategiska positioneringen av Naturresursinstitutets verksamhetsställen.

Naturresursinstitutet (Luke) grundades vid ingången av 2015 då tre forskningsinrättningar (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet och VFFI) och en statistikmyndighet (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) slogs samman. Luke ärvde ett nätverk av 35 verksamhetsställen, som inte är ändamålsenligt med tanke på forskningsinrättningens verksamhet. Luke har förnyat nätverket av verksamhetsställen under 2016 och 2017. Ämbetsverket har 25 verksamhetsställen från och med ingången av 2018. Lukes forskare kommer efter reformen i enlighet med den nationella forskningspolicyn i regel att arbeta på kampusområden, där även universitet, forskningsinrättningar och utvecklarorganisationer har verksamhet.

Den plan som koordineringsgruppen för regionalisering förordade den 10 december 2015 föreslås bli ändrad enligt följande:

  • Tana älv/Utsjoki; nedläggningen av verksamhetsstället tas tillbaka

  • Enare-Kaamanen; ändamålsenligare placering i Enare kommun

  • Punkaharju-Nyslott; delar av Naturresursinstitutets verksamhet i Nyslott föreslås bli flyttade till Teknologicentret närmare XAMK och övriga forskningssamfund.

Ytterligare information:

Koordineringsgruppen för regionalisering:
Jari Partanen, statssekreterare, koordineringsgruppens ordförande, tfn 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi
Hanna-Maria Paakkolanvaara, specialsakkunnig, finansministeriet, koordineringsgruppens sekreterare, tfn 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi
Ytterligare information om koordineringsgruppen för regionaliserings verksamhet: vm.fi/sv/regionaliseringen

Överföringen av budget- och skuldrådgivningen:
Merja Muilu, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50200, merja.muilu(at)om.fi
Maaria Rubanin, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50140, maaria.rubanin(at)om.fi

Preciseringen av Naturresursinstitutets verksamhetsplatser:
Ilkka P. Laurila, utvecklingsdirektör, Naturresursinstitutet, 02953 26311, ilkka.p.laurila(at)luke.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Staten som arbetsgivare