Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Arbetsgrupp föreslår förändringar i personbeteckningen: Från och med 2027 ska ålder och kön inte längre framgå av en ny personbeteckning

Finansministeriet
8.4.2020 16.15
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som dryftat förnyandet av personbeteckningen och administreringen av identiteten som garanteras av staten föreslår ändringar i personbeteckningen. Arbetsgruppen föreslår att Finland från och med 2027 ska införa en ny form av personbeteckning av vilken det inte längre ska framgå personens ålder, födelsetid, kön eller andra uppgifter som gäller personen. Den nya personbeteckningen föreslås ersätta de nuvarande personbeteckningar som används för närvarande.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att det till befolkningsdatasystemet fogas en möjlighet att registrera uppgifter om sättet att identifiera en person samt om källan till de uppgifter om personen som registrerats i befolkningsdatasystemet. Detta blir aktuellt t.ex. när personen inte kunnat identifieras med hjälp av officiella identitetsbevis.

Arbetsgruppen föreslår också att en större persongrupp än för närvarande ska kunna få en finsk personbeteckning. Arbetsgruppen betonar att personbeteckningen är avsedd endast för identifiering av en person och för samkörning av uppgifter mellan datamaterial. Personbeteckningen medför i sig inga nya rättigheter eller skyldigheter. Användningen av personbeteckningen för identifiering av en person bör samtidigt avsevärt minskas.

Under april-maj kommer man att begära utlåtanden om arbetsgruppens förslag hos sådana aktörer i samhället som behandlar personbeteckningar. Syftet är att kartlägga åsikter bl.a. om konsekvenserna av arbetsgruppens förslag samt att samla idéer på eventuella alternativa lösningar och framskridningssätt som grund för det fortsatta arbetet med och en noggrannare planering av reformen.

Övergångsperiod för införande av ett nytt personbeteckningssystem

Övergångsperioden för införandet av det nya personbeteckningssystemet börjar 2023, då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skapar en ny personbeteckning för de personer som är registrerade i befolkningsdatasystemet. Övergångsperioden ska löpa ut 2027, varefter de aktörer som utnyttjar uppgifterna i befolkningsdatasystemet och personbeteckningen ska kunna använda den nya personbeteckningen. Den nya personbeteckningen ska antecknas i identifieringsdokumenten, såsom pass och identitetskort efter att övergångsperioden löpt ut.

Finansministeriet tillsatte i augusti 2017 en arbetsgrupp för att utreda förnyandet av personbeteckningen och administrering av identitet som garanterats av staten. Arbetsgruppen tillsattes eftersom den nuvarande personbeteckningens struktur samt sättet hur den skapas, beviljas och används inte ansågs motsvara samhällets behov på längre sikt. Arbetsgruppens mandatperiod var 1.9.2017–31.12.2019.

Den nuvarande modellen och formen för bildandet av personbeteckningar leder till att antalet personbeteckningar som kan användas per dag och kön är begränsat. Eftersom beteckningar behövs också för många andra än de som föds i Finland, är det motiverat att förbereda sig på att förnya personbeteckningen så att det inte uppstår någon risk för att beteckningarna tar slut.

Personer som i dagsläget inte kan beviljas personbeteckning måste ofta beviljas en artificiell personbeteckning genom vilken en person kan identifieras i en myndighets system. Arbetsgruppen föreslår att de myndighetsspecifika identifieringssystemen för artificiella personer slopas och att man strävar efter att utnyttja det centraliserade identifieringssystemet.

Arbetsgruppens rapport

Begäran om utlåtande

Ytterligare information:

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi