Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna söker enighet om Grekland och mervärdesskatten på elektroniska publikationer

Finansministeriet
14.6.2017 15.44
Pressmeddelande

Eurogruppen behandlar torsdagen den 15 juni andra halvtidsöversynen av Greklands låneprogram, låneraten som ingår i det samt preciseringen av eventuella lindringar av lånevillkoren. På fredag försöker Ekofinrådet uppnå enighet om möjligheten att sänka mervärdesskatten på elektroniska publikationer. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Luxemburg.

Eurogruppen har som mål att uppnå enighet om den andra halvtidsöversynen av Greklands låneprogram och låneraten i samband med den.

Villkoret för utbetalningen av låneraten är att Grekland genomför 140 så kallade föregripande åtgärder. Åtgärderna gäller till exempel öppnandet av arbets- och produktmarknaderna samt förnyandet av förvärvsinkomst- och pensionssystemen.

Eurogruppen fortsätter diskussionen om eventuell lindring av Greklands lånevillkor, så att landets skuldtålighet ska kunna garanteras efter att programmet löpt ut. Internationella valutafonden har krävt preciseringar av eventuell tilläggslindring av lånevillkoren innan man beslutar om att delta i programmet. Avsikten är att man nu preciserar de alternativ som eurogruppen kom överens om i maj 2016.

Andra teman för eurogruppen är arbetsprogrammet under slutet av året, kartläggningen av utgifterna samt Internationella valutafondens konsultverksamhet i euroområdet.

Lägesöversikt över Grekland (presentationsmaterial 13.6., på finska)
Eurogruppens förhandspressmeddelande (uppdateras efter mötet)

Flexiblare moms på elektroniska publikationer

EU:s finansministrar som sammanträder till Ekofinrådet försöker uppnå politisk enighet om mervärdesskatten på elektroniska publikationer. EU-kommissionen har föreslagit att medlemsländerna kunde tillämpa samma sänkta skattesats på elektroniska böcker, tidningar och tidsskrifter som på tryckta versioner. Finland understöder kommissionens förslag.

För andra skattefrågors del tar man upp förslaget om att ge medlemsländerna möjlighet att tillfälligt ta i bruk en allmän omvänd mervärdesskatteplikt. Modellen går ut på att köparen redovisar mervärdesskatten till staten, medan den i dagsläget i allmänhet redovisas av säljaren. Finland förhåller sig skeptiskt till förslaget och betonar andra medel i bekämpningen av skattebedrägerier.

Regeringen understöder möjligheten att sänka mervärdesskatten på elektroniska publikationer (nyhet 12.1).

Bankunionen förstärks

Ordförandelandet Malta har som mål att främja förstärkningen av bankunionen. Målet är att uppnå politisk enighet om direktiv- och förordningsförändringar som har ett samband med specialfrågor. Ordförandelandet ska dessutom informera ministrarna om framstegen med beredningen av europeiska insättningsgarantin och minskningen av bankernas risker.

Finland understöder en bankunion som baserar sig på kraftigt placeraransvar. Det politiska samförståndet och framstegsrapporten bör enligt Finland utgöra en balanserad helhet. Det är motiverat att behandla insättningsgarantin först efter att man gjort framsteg med minskningen av bankernas risker.

Regeringen stöder förstärkandet av bankernas motståndskraft (nyhet 9.2.2017)
Regeringen: Europeiska insättningsgarantin förutsätter likvärdiga utgångspunkter (pressmeddelande 11.2.2016)

Förhindrandet av finansieringen av terrorism framskrider

Rådet behandlar EU-kommissionens lägesöversikt om åtgärder som vidtagits i syfte att förhindra finansiering av terrorism. Åtgärderna inbegriper bland annat det nationella genomförandet av fjärde penningtvättdirektivet och en uppräkning av sådana länder utanför EU som har brister i sina system för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finland understöder på allmän plan åtgärder som syftar till att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering.

Kommissionens pressmeddelande om bekämpningen av finansiering av terrorism (2.2.2016)

Behandling av landspecifika rekommendationer

Europeiska planeringsterminen tas upp då rådet behandlar de landspecifika rekommendationerna samt de uppdaterade stabilitets- och konvergensprogrammen. Rådet ska dessutom behandla verkställandet av stabilitets- och tillväxtpakten och utväxla åsikter om halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionen och bankernas nödlidande krediter.

Rådets pressmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen (at) vm.fi
Pekka Morén, finansråd, (Grekland), tfn 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo