Ekonomisk översikt, vintern 2016

Finlands BNP förutspås växa med 1,6 % 2016, med 0,9 % 2017 och med 1,0 % 2018. Utvecklingen i början av 2016 har varit snabbare än vad som förutspåddes i Finland. Under årets tredje kvartal växte BNP med 1,6 % jämfört med föregående år. Tillväxten 2016 har baserat sig på inhemsk efterfrågan, i synnerhet den privata konsumtionen har ökat. Dessutom har byggnadsinvesteringarna ökat snabbt. Situationen på arbetsmarknaden har förbättrats i början av året och arbetslöshetens trend har redan sjunkit till 8,6 %. Under 2017 växer den privata konsumtionen långsammare då den tilltagande inflationen dämpar ökningen av realinkomsterna. På grund av konkurrenskraftsavtalet växer lönesumman dämpat på kort sikt.

Tillväxttakten för privata investeringar mattas tillfälligt av 2017, då byggnadsinvesteringarna slutar att öka. År 2017 krymper den offentliga konsumtionen med 0,5 %. De offentliga konsumtionsutgifterna krymper på grund av konkurrenskraftsavtalets nedskärning av semesterpenningarna, sänkning av arbetsgivarnas socialskyddsavgifter och förlängning av årsarbetstiden. Exportökningen tilltar 2017 och 2018. Exporten ökar på grund av transportmedelsleveranser som redan är kända.

De ändringar i socialförsäkringsavgifterna och de skattelättnader som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet försämrar de offentliga finanserna på kort sikt. Av sektorerna inom de offentliga finanserna är staten och kommunerna klart på minussidan, medan arbetspensionssektorn är på plussidan och de övriga socialskyddsfonderna uppvisar smärre underskott. Den offentliga skulden i relation till totalproduktionen fortsätter att växa de närmaste åren.
Det åstadkomna konkurrenskraftsavtalet skapar förutsättningar att utnyttja de exportmöjligheter som öppnar sig samt stöder förtroendet för den inhemska ekonomiska politiken. Avtalets gynnsamma inverkningar syns dock med fördröjning i den ekonomiska utvecklingen.

Kieliversiot: