Tiedon äärellä - tietopolitiikasta tekoihin -podcast

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin -podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus on tärkeää? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtii mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat. Podcast tukee Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin. Podcast-jaksot ovat kuunneltavissa myös Spotifyssa ja Apple podcasts -palvelussa.

Jaksot on listattu alle aikajärjestyksessä siten, että uusin jakso on ensimmäisenä.

20. jakso: Vaarantaako vai pelastaako tiedon vallankumous hyvinvointivaltion?

Sarja päättyy! Onko tietopolitiikan taustalla oleva oletus siitä, että tiedolla voidaan edistää hyvinvointia paikkansa pitävä? Kuinka pitkälle tiedon hyödyntämisessä voidaan mennä ilman, että törmätään yksilöiden itsemääräämisoikeuteen? Suomi on kansainvälisesti vertailtuna todella hyvinvoiva maa, mutta samaan aikaan puhe kasvavasta kuilusta hyvinvoivien ja huonosti voivien välillä lisääntyy. Miten tähän kehitykseen voitaisiin vaikuttaa? Pelastaako tiedon vallankumous hyvinvointivaltion? Podcast-sarjan päätösjaksossa aiheesta ovat keskustelemassa THL:n tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo sekä hankepäällikkö Tanja Lahti ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä.

Kuuntele kahdeskymmenes jakso

Lue kahdennenkymmenennen jakson sisältö tekstimuodossa

19. jakso: Tieto ja avoimen hallinnon tulevaisuus

Avoimella hallinnolla rakennetaan kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Keskeinen osa avoimen hallinnon edistämistä on avoin data ja sen hyödyntäminen. Mihin suuntaan tiedon avoimuutta tulisi kehittää? Mitä voisimme oppia muilta mailta? Millaista yhteistyötä avoimen hallinnon ja tietopolitiikan välillä tarvitaan jatkossa? Tässä jaksossa muun muassa näistä teemoista on keskustelemassa neuvotteleva virkamies Ira Alanko valtiovarainministeriön avoimen hallinnon tiimistä hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.

Kuuntele yhdeksästoista jakso

Lue yhdeksännentoista jakson sisältö tekstimuodossa

18. jakso: Digimaailman rotvallien reunoilla

Ihmisillä on paremmat mahdollisuudet päästä tiedon äärelle kuin koskaan aikaisemmin. Samalla digitaalinen maailma mahdollistaa myös fyysistä maailmaa paremmin eri käyttäjäryhmien huomioimisen. Kaikilla ei kuitenkaan ole samat mahdollisuudet tiedon hyödyntämiseen, vaan digimaailman palveluiden saavutettavuutta on yhä kehitettävä. Miksi saavutettavuus on meidän kaikkien etu? Tässä jaksossa näistä aiheista ovat keskustelemassa Ikäteknologiakeskuksen vastaava suunnittelija Suvi Hiltunen VALLI ry:stä, Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikön johtaja ja Digi arkeen -neuvottelukunnan jäsen Sami Älli, sekä johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä.

Kuuntele kahdeksastoista jakso

Lue kahdeksannentoista jakson sisältö tekstimuodossa

17. jakso: Tietokumppanuudella tutkimustieto käyttöön päätöksenteossa

Päätöksentekijät tekevät yhteiskunnallisesti merkittäviä päätöksiä, joiden toivotaan perustuvan luotettavaan tietoon. Jääkö tieteellinen tutkimus liian vähäiselle huomiolle päätöksenteossa? Suomen Akatemian yhteydessä toimivassa strategisen tutkimuksen neuvostossa (STN) luotu tietokumppanuuden toimintamalli vahvistaa uudella tavalla tutkimuksen ja päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Mitä uutta se tuo tutkimustiedon hyödyntämiseen? Millaista vaikuttavuutta mallilla on ollut? Tässä jaksossa aiheesta keskustelevat STN:n Ilmastonmuutos ja ihminen -ohjelman ohjelmajohtaja Paula Schönach Aalto-yliopistosta, sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio THL:sta ja johtava tiedeasiantuntija Milja Saari strategisen tutkimuksen vastuualueelta Suomen Akatemiasta. Keskustelua johdattelee hankepäällikkö Tanja Lahti valtiovarainministeriöstä.

Kuuntele seitsemästoista jakso

Lue seitsemännentoista jakson sisältö tekstimuodossa

16. jakso: Tiedon merkitys korostuu kriisissä

Koronapandemian torjunnassa tieto on ollut ja tulee jatkossakin olemaan avainasemassa. Ajantasainen ja luotettava tilannekuva on aina kriisin ratkaisemisen edellytys. Tilannekuvan saaminen edellyttää laadukasta tietoa, sen keräämistä, seurantaa ja analysointia. Miten tietoa on saatu koronakriisin aikana? Mitä tämä kriisi on opettanut? Entä millaista tietoa yleensä tarvitaan erilaisissa kriiseissä? Tässä jaksossa muun muassa näistä teemoista ovat keskustelemassa pandemia-ajan tiedotustilaisuuksistakin tutuksi tullut johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä.

Kuuntele kuudestoista jakso

Lue kuudennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

15. jakso: Tiedon laadun varmistaminen hyödyttää kaikkia

Suomessa luottamus julkisen sektorin tuottamaan tiedon laatuun on korkea. Tämä näkyy myös luottamuksena yhteiskuntaan. Miten voimme varmistaa tiedon laadun jatkossakin tai miten sitä voidaan kehittää edelleen? Miten tiedon laatua voi arvioida?

Yhtenä välineenä julkishallinnon tiedon laadun arviointiin on kehitetty tiedon laatukriteereitä, jotka antavat meille yhteisen kielen ja kehikon puhua niinkin moniulotteisesta asiasta kuin tiedon laatu. Millaisia toiveita tutkijoilla ja muilla tiedon käyttäjillä on julkisen sektorin tiedon laadulle? Miten tiedon laadun arviointi saadaan osaksi arkea ja missä ollaan viiden vuoden kuluttua? Tässä jaksossa näistä teemoista ovat keskustelemassa pääjohtaja Markus Sovala Tilastokeskuksesta ja johtaja Mika Maliranta Työn ja talouden tutkimus LABOREsta. Keskustelua johdattelee viestintäjohtaja Hanna Ikäheimo Tilastokeskuksesta.

Kuuntele viidestoista jakso

Lue viidennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

14. jakso: Valtionavustustoimintaan lisää vaikuttavuutta tietoa jakaen ja hyödyntäen

Valtio myöntää vuosittain arviolta 4 miljardia euroa valtionavustuksia lukuisille eri tahoille. Nyt valtionavustusprosessia kehitetään ja digitalisoidaan avustustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi – keskiössä valtionavustustietojen saatavuuden ja hyödyntämisen parantaminen. Mitä valtionavustustoiminnan kehittämishankkeessa käytännössä tehdään juuri nyt? Millaisia tietoon liittyviä kehittämistarpeita avustusten saajilla ja myöntäjillä on? Tässä jaksossa aiheesta ja sen kytköksistä esimerkiksi tiedon laadun ja yhteentoimivuuden kysymyksiin ovat keskustelemassa hankejohtaja Tuula Lybeck valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämishankkeesta ja projektipäällikkö Minna Paajanen Helsingin kaupungin liikkumisohjelmasta. Keskustelua johdattelee hankepäällikkö Tanja Lahti valtiovarainministeriöstä.

Kuuntele neljästoista jakso

Lue neljännentoista jakson sisältö tekstimuodossa

13. jakso: Kuntaministeri ja virkamies – tietopolitiikan ja politiikanteon rajapinnalla

Liittyykö tietopolitiikkaan poliittisia linjariitoja? Toimiiko poliitikkojen ja virkamiesten yhteistyö? Tässä jaksossa kuntaministeri Sirpa Paatero ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen keskustelevat muun muassa politiikanteon ja virkamiesvalmistelun rajapinnasta, avoimen tiedon edistämisestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä politiikan jatkuvuudesta. Myös yksi asia tulee selväksi: mitä enemmän tietoon ja tietopolitiikkaan liittyviä asioita pohtii, sitä enemmän uusia kysymyksiä avautuu.

Kuuntele kolmastoista jakso

Lue kolmannentoista jakson sisältö tekstimuodossa

12. jakso: Kohti eurooppalaista digitaalista suvereniteettia

Mitä tarkoitetaan digitaalisella suvereniteetilla ja strategisella autonomialla erityisesti eurooppalaisessa kontekstissa? Tässä jaksossa akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä etenevät käsitehistorian kautta kansainvälisen järjestelmän viimeaikaisiin muutoksiin pohtiessaan digitaalista suvereniteettia ja datan hallinnan merkitystä. Jakson lopussa päästään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Voiko digitaalisuuden suhteen olla edes täysin suvereeni? Entä mitä EU voi tehdä digitaalisen omavaraisuuden lisäämiseksi?

Kuuntele kahdestoista jakso.

Lue kahdennentoista jakson sisältö tekstimuodossa.

11. jakso: Tietopolitiikkaan vaikuttaminen yhdistystoiminnan kautta

Miten kansalaiset voivat yhdistystoiminnan kautta vaikuttaa tietopolitiikkaan ja sen konkretisointiin? Tietopolitiikan saralla yksi tunnetuimmista yhdistyksistä on Open Knowledge Finland ry (OKFI), joka on edistänyt tiedon avaamista, avoimen tiedon hyödyntämistä ja avoimen yhteiskunnan kehittymistä jo vuodesta 2012. Tässä jaksossa OKFI:n toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen ja hallituksen varapuheenjohtaja Mehalet Yared jakavat kokemuksiaan yhdistystoiminnasta ja tietopolitiikkaan vaikuttamisesta valtiovarainministeriön hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.

Kuuntele yhdestoista jakso.

Lue yhdennentoista jakson sisältö tekstimuodossa.

10. jakso: Tiedon hyödyntäminen avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa

Miten avointa tiedettä ja tutkimusta edistetään? Tässä podcast-sarjan kymmenennessä jaksossa keskustellaan avoimesta tieteestä, tutkimuksesta ja tiedon hyödyntämisestä. Jaksossa tieteellisten seurain avoimen tieteen pääsihteeri Henriikka Mustajoki jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan Miina Arajärven johdattelemana.

Kuuntele kymmenes jakso.

Lue kymmenennen jakson sisältö tekstimuodossa.

9. jakso: Tiedolla johtaminen – kokeilusta konkretiaan

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tiedolla johtaminen käytännössä tarkoittaa? Mitä menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää ja mihin asioihin olisi syytä kiinnittää huomiota? Tässä podcast-sarjan yhdeksännessä jaksossa apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista jakaa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja vinkkejään tiedolla johtamisesta valtiovarainministeriön hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.

Kuuntele yhdeksäs jakso.

Lue yhdeksännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Erityisjakso: Kehityksen ytimessä tieto- ja teknologiapolitiikka

Tiedon ja teknologian hyödyntäminen uudella tavalla on nostanut uusia yrityksiä voittajiksi, lännessä ja idässä. Olisiko tämä mahdollista myös Euroopalle, Suomelle ja Helsingille? Aiheesta keskustelevat osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama Helsingin kaupungilta johtavan asiantuntijan Olli-Pekka Rissasen toimiessa johdattelijana. Vaikka puhe on kilpailukyvystä, ei hyvinvointia ja etiikkaa unohdeta.

Kuuntele erityisjakso.

Lue erityisjakson sisältö tekstimuodossa.

7. Jakso: Aprikointia EU-komission data-aloitteista

Podcastin seitsemännessä jaksossa johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen pohtii EU-komission julkaisemaa datastrategiaa, minkä tavoitteena on ohjata Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Jaksossa syvennytään datastrategiaan ja siihen liittyviin lakialoitteisiin, tarkastellen niitä erilaisista näkökulmista, sekä pohtien niiden vaikutuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kuuntele seitsemäs jakso.

Lue seitsemännen jakson sisältö tekstimuodossa.

6. Jakso: Tietotulva hallintaan semanttisen webin tietoinfrastruktuurilla

Mitä tiedon semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan ja miksi se on olennaista? Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua uusimmassa jaksossa, kun valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Miina Arajärvi haastattelee Aalto-yliopiston viestintätekniikan professoria ja HELDIG-keskuksen johtajaa Eero Hyvöstä. Semanttisen yhteentoimivuuden lisäksi jaksossa keskustellaan tietotulvasta, sekä siitä, miten semanttisen webin tietoinfrastruktuuri ja monitieteinen yhteistyö voisivat tarjota ratkaisun tietotulvan hallintaan.

Kuuntele kuudes jakso.

Lue kuudennen jakson sisältö tekstimuodossa.

5. Jakso: Yhteistyöllä kohti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa tietopolitiikkaa

Podcast-sarjan viidennessä jaksossa Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen tietopolitiikan yhteistyöryhmän jäsenet Miia Lindellin ja Antti Poikolan. Jaksossa käydään mielenkiintoista keskustelua vuoropuhelun ja yhteistyön merkittävästä asemasta tietopolitiikan toteutumisen kannalta. Lisäksi keskustellaan siitä, miten tietopolitiikkaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.
Tietopolitiikan yhteistyöryhmä on puoluerajat ylittävä eduskunnan piirissä toimiva yhteistyöryhmä. Antti edustaa tietopolitiikan yhteistyöryhmässä vihreitä ja on Tietoyhteiskuntatyöryhmän puheenjohtaja. Miia edustaa kokoomusta ja on Digi- ja tulevaisuusverkoston puheenjohtaja.

Kuuntele viides jakso.

Lue viidennen jakson sisältö tekstimuodossa.

4. Jakso: Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Mikä on tiedon laadun yhteiskunnallinen merkitys ja miksi tiedon laatua tulee kehittää? Podcast-sarjan neljännessä jaksossa Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko -hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen sekä Tilastokeskuksen ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne keskustelevat tiedon laadun merkityksestä ja sen kehittämisestä erityisesti julkisten tietovarantojen näkökulmasta. 

Tilastokeskuksen Tiedon laatua koskevassa osahankkeessa luodaan ja käyttöönotetaan laatukriteerit julkisen hallinnon tiedolle. Osahanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen kanssa.

Kuuntele neljäs jakso.

Lue neljännen jakson sisältö tekstimuodossa.

3. Jakso: Viranomaiset tiedolla disinformaatiota ja paskapuhetta vastaan

Podcast-sarjan kolmannessa jaksossa valtiovarainministeriön johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen toimittajan ja journalismin tutkijan Olli Seurin. Jaksossa keskustellaan siitä, mitä etenkin viime aikoina ilmiöksi noussut paskapuhe on ja mikä sen suhde on viranomaisten viestintään, joka pohjautuu tietoon.

Kuuntele kolmas jakso.

Lue kolmannen jakson sisältö tekstimuodossa.

2. Jakso: Kuntasektorin odotuksia ja näkemyksiä tietopolitiikasta

Sarjan toisessa jaksossa hankepäällikkö Tanja Lahti saa haastateltavakseen kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen. Jaksossa keskustellaan tietopolitiikasta ja tiedon hyödyntämisestä erityisesti kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta: miten kunnat hyödyntävät tietoa ja mitkä asiat ovat kuntien osalta suurimmat haasteet tiedon hyödyntämisessä, avaamisessa ja jakamisessa? Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua! 

Kuuntele toinen jakso.

Lue toisen jakson sisältö tekstimuodossa.

1. Jakso: Tiedon vallankumous on tapahtunut

Miten fyysiset ilmiöt ovat muuttuneet dataksi? Entä kuinka digitalisaatio näkyy taloudessa ja mikä on ihmisen rooli nykyisessä datan saturoimassa yhteiskunnassa? Valtiovarainministeriön johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen tarkastelee podcast-sarjan avausjaksossa tiedon vallankumousta – sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

Kuuntele ensimmäinen jakso.

Lue ensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa.