FI SV

Tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä

tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä.

Tekoälyn ja digitalisaation tutkimuksen valtakunnallisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tarkastella älykkäiden teknologioiden, ja erityisesti niin sanotun tekoälyn tutkimuksen tulevaisuutta, sekä arvioida teknologioiden vaikutuksia eri yhteiskunnan osa-alueisiin.

Valtiovarainministeriön asettaman asiantuntijaryhmän toimikausi on 1.2.2020–31.12.2022.

Ryhmä myös herättää ja käy keskustelua älykkäiden teknologioiden käyttöön liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä tiedollisista, tutkimuksellisista sekä eettisistä kysymyksistä. Asiantuntijaryhmässä tarkastellaan mm. älykkäiden teknologioiden kehitystä ilmastonäkökulmasta, pohditaan osaamisen kehittämistä Suomessa sekä nostetaan esiin kysymys teknologian vaikutuksesta demokratiakysymyksiin.

Monitieteisen asiantuntijaryhmän jäsenet ovat tutkijoita, jotka ovat ansioituneet älykkäiden teknologioiden tai niiden sovellusten tutkimuksessa. Ryhmä koostuu vakinaisista ja vaihtuvista jäsenistä. Vaihtuvien jäsenten kausi kestää vuoden. Osa jäsenistä vaihtuu, koska asiantuntijaryhmän käsittelemät teemat vaihtuvat vuosittain, ja vaihtuvat jäsenet valitaan teemojen mukaisesti.

Puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila ja varapuheenjohtajana tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist LUT-yliopistosta.

Vakituisina jäseninä ovat Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) varajohtaja sekä Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n johtaja Petri Myllymäki Helsingin yliopistosta ja professori Arto Laitinen Tampereen yliopistosta.

Ryhmän tämän hetkiset vaihtuvat jäsenet ovat apulaisprofessori Minna Ruckenstein Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekki Oulun yliopistosta, tietojenkäsittelytieteen osaston osastonjohtaja Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta, kriminologian professori Mikko Aaltonen Itä-Suomen yliopistosta, professori ja johtaja Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta, apulaisprofessori Laura Ruotsalainen Helsingin yliopistosta sekä professori Anne Kovalainen Turun yliopistosta. 

Asiantuntijaryhmän jäsenten esittelyt

Heikki Mannila on Suomen Akatemian pääjohtaja. Hän on väitellyt tohtoriksi tietojenkäsittelytieteestä Helsingin yliopistosta. Mannilan tutkimus on keskittynyt tiedonlouhintaan sekä sen menetelmien kehitykseen ja soveltamiseen esimerkiksi bioinformatiikan, genetiikan, tietoliikenteen, paleontologian ja kielentutkimuksen alueilla.

Kirsimarja Blomqvist on tietojohtamisen professori LUT yliopistossa Lappeenrannassa. 
Hän tutkii tietojohtamiseen liittyviä keskeisiä teemoja kuten luottamusta, tietoprosesseja ja uusia digitaalisia organisoitumismuotoja. Tekoälyyn liittyen hän tutkii mm. luottamuksen roolia tekoälyä soveltavissa organisaatioissa.

Petri Myllymäki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, erityisalueenaan tekoäly ja koneoppiminen. Hän on tietotekniikan tutkimuslaitos HIITin johtaja ja tekoälyn tutkimuskeskus FCAIn varajohtaja. 

Arto Laitinen on yhteiskuntafilosofian professori ja yksikön päällikkö yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Laitinen tutkii tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Minna Ruckenstein on apulaisprofessori Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii digitaalisen teknologian ihmisvaikutuksia.

Jukka Riekki on professori ja dekaani tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy hajautettuun tekoälyyn, reunalaskentaan sekä esineiden Internetiin.

Sasu Tarkoma on professori ja osastonjohtaja tietojenkäsittelytieteen osastolla Helsingin yliopistossa. Tarkoman tutkimus keskittyy digitalisaation avainkysymyksiin erityisesti yhteiskunnan hyödyntämän ICT-infrastruktuurin suunnitteluun, resilienssiin sekä suojaamiseen. 

Mikko Aaltonen on kriminologian professori yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-kunnassa Itä-Suomen yliopistossa.  Aaltonen on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä, ja hän on  työskennellyt sekä yliopistotutkijana että asiantuntijana oikeusministeriössä. Aaltonen hyö-dyntää tutkimuksissaan laajoja rekisteriaineistoja.

Kaija Saranto on professori sekä johtaja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan mais-teri- ja tohtorikoulutusohjelmissa Itä-Suomen yliopistossa. Hän johtaa tutkimusryhmiä, jotka keskittyvät tiedonhallinnan analytiikkaan, jaettuun päätöksentekoon ja virtuaalihoitoon sekä potilasturvallisuuteen.

Laura Ruotsalainen on spatiotemporaalisen data-analyysin apulaisprofessori tietojenkäsit-telytieteen laitoksella Helsingin yliopistossa sekä Helsingin yliopiston kestävyystieteen insti-tuutissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy mm. konenäön käyttöön navigoinnissa, globaalin sateliittinavigaatiojärjestelmän kehittämiseen ja datafuusion metodeihin navigaation ja tilan-netietoisuuden lisäämiseksi kaupunkialueilla.

Anne Kovalainen on sosiaaliekonomiasta väitellyt kauppatieteen tohtori sekä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen professori Turun yliopistossa. 


Tilaisuuksien tallenteet

Tulevaisuuden tekoäly (verkkoseminaari, syyskuu 2020)

Lisätietoja

Katja Väänänen, tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530245   Sähköpostiosoite:


Anna-Mari Wallenberg, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530360   Sähköpostiosoite: