Monipaikkainen työ ja sen potentiaali valtiolla

Valtiovarainministeriö on kysynyt kaikilta valtion virastoilta ja laitoksilta näiden näkemyksiä monipaikkaisesta työstä ja sen potentiaalista samanlaisin kysymyksin kahteen otteeseen, alkuvuonna 2020 ja uudelleen vuoden 2021 alussa. Ajankohtainen aihe kiinnosti selvästi valtion organisaatioita: viimeisimpään kyselyyn vastanneissa virastoissa ja laitoksissa työskentelee noin 90 % valtion koko valtion henkilöstöstä. 

Etätyöstä on tullut pandemia-aikana hyvin toimiva työtapa kaikessa sellaisessa työssä, jota luonteensa puolesta voidaan tehdä etänä. Kysely osoitti kuitenkin selkeästi, että pandemia-ajan jälkeen etätyömääristä tullaan jonkin verran alaspäin. Taso näyttää kuitenkin säilyvän korkeampana kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Tyypillisen etätyöpäivien määrän arvioidaan nousevan yhdestä päivästä viikossa noin 2-3 päivään viikossa. Valtiolla tehdään jatkossakin merkittävä määrä paikkasidonnaista työtä, erityisesti turvallisuussektorilla, mutta myös muilla hallinnonaloilla. 

Virastot tunnistivat kyselyssä etätyön hyviä ja huonoja puolia sekä mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä. Kyselyssä koottiin myös muun muassa ideoita etätyökäytäntöjen kehittämiseen valtionhallinnossa, tiedusteltiin virastojen valmiutta työskennellä yhteiskäyttötiloissa sekä pyydettiin havaintoja siitä, miten monipaikkaisuus ja/tai poikkeusajan laajennettu etätyö on vaikuttanut työn tuottavuuteen ja palvelukykyyn. 

  • Paikkasidonnainen työ on fyysisesti sidottua tilan, työvälineiden, asiakkaiden tai vaikkapa digitoimattoman aineiston perusteella.
  • Monipaikkaista työtä puolestaan voidaan tehdä tietoverkkojen kautta eri paikoissa, esimerkiksi toisella paikkakunnalla sijaitsevassa virastojen yhteiskäyttötilassa tai kotona. 
    • Etätyö on muualla kuin työnantajan tiloissa tehtävää työtä ja yksi tapa tehdä työtä monipaikkaisesti

Kyselyn keskeisimmät havainnot