Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Lainsäädäntöehdotus maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen institutionaalisesta sääntelystä lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.7.2017 13.38
Uutinen

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta, joka uuden maksupalveludirektiivin myötä sisältää muutosehdotuksia nykyiseen lainsäädäntöön ja luo mm. institutionaalisen sääntelykehikon maksutoimeksiantopalveluille ja tilitietopalveluille.

EU:n niin sanottu toinen maksupalveludirektiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 13.1.2018. Kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta, joka julkaistiin 23.12.2015.

Esityksen olennaisin muutos on institutionaalisen sääntelykehikon luominen uusille maksupalveluille: maksutoimeksiantopalveluille ja tilitietopalveluille. Maksutoimeksiantopalveluiden tarjonta olisi toimiluvanvaraista, mutta tilitietopalveluita voitaisiin tarjota rekisteröitymällä Finanssivalvontaan. Muita olennaisia muutoksia ovat soveltamisalapoikkeusten kaventaminen teleyritysten, rajatun verkon ja kauppaedustajien käytön osalta sekä operatiivisten ja turvallisuusriskien hallinnan edistäminen.

Oikeusministeriön johtama työryhmä on valmistellut maksupalvelulain muutokset, jotka saattavat voimaan direktiivin maksupalveluiden avoimuutta ja tietojenantovaatimuksia sekä palvelujen tarjoamiseen ja käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännökset.

Maksulaitoslakiin tehtävät muutokset valmistellaan valtiovarainministeriössä virkamiestyönä.

Esitys on lausunnoilla 1.9.2017 asti.

Lisätietoja valtioneuvoston Hankeikkunassa

Lisätietoja:

finanssineuvos Risto Koponen, p. 02955 30355, risto.koponen(at)vm.fi