Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagförslag om en institutionell regleringsram för betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster på remiss

Finansministeriet
25.7.2017 13.38
Nyhet

Finansministeriet ber utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition där det föreslås ändringar i den gällande nationella lagstiftningen för att genomföra det nya betaltjänstdirektivet och för att skapas bl.a. en institutionell regleringsram för betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

EU:s så kallade andra betaltjänstdirektiv ska genomföras nationellt före den 13 januari 2017. Det är fråga om Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/1001/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG som publicerades den 23 december 2015.

Den mest centrala ändringen är att det ska skapas en institutionell regleringsram för nya betaltjänster: betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Tillhandahållande av betalningsinitieringstjänster ska kräva tillstånd, men kontoinformationstjänster ska kunna tillhandahållas genom att registrera sig hos Finansinspektionen. Andra väsentliga ändringar är att undantagen från tillämpningsområdet i fråga om teleföretag, begränsade nätverk och handelsrepresentanter ska begränsas samt att verksamheten för att hantera operativa risker och säkerhetsrisker ska främjas.

En arbetsgrupp som leds av justitieministeriet har berett ändringarna i betaltjänstlagen. Ändringarna syftar till att genomföra direktivets bestämmelser om öppenhets- och informationskrav för betaltjänstleverantörer och om rättigheter och skyldigheter i samband med tillhandahållandet och användningen av betaltjänster.

Ändringarna som förutsätts i lagen om betalningsinstitut bereds vid finansministeriet som tjänsteuppdrag.

Utlåtandena om förslaget ska lämnas in före den 1 september 2017.

Statsrådets tjänst för projektinformation (på finska)

Ytterligare information:

Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen(at)vm.fi