Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Helsingin hallinto-oikeus

Taloudelliset syyt

Uudelleensijoittaminen                                                                     Päätös 17/0074/2

Organisaatiouudistus

                                                                                                             A: 2.2.2017

Virasto oli 10.12.2014 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n toimistosihteerin virkasuhteen, koska viraston mahdollisuudet tarjota tehtäviä suoritettavaksi olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Virasto totesi lausunnoissaan, että työn olennainen ja pysyvä väheneminen johtui tulosalueiden taloudellisesta tilanteesta sekä tulosalueiden toiminnan organisoimisesta ja työskentelyntapojen sähköistämisestä johtuvista toimintojen uudelleenjärjestelyistä. Uudessa 1.1.2015 toimintansa aloittaneessa organisaatiossa oli 114 virkaa aiemman 140 viran sijaan. Uudessa organisaatiossa tulosalueiden päällekkäisiä toimintoja esimerkiksi arkisto- ja kirjaamistehtävissä poistettiin. Lisäksi työskentelytapojen ja asioinnin sähköistäminen oli vähentänyt manuaalista työtä ja henkilöstön tarvetta avustavissa ja suorittavissa tehtävissä.

Hallinto-oikeus katsoi viraston taloudellisesta tilanteesta saadun selvityksen perusteella, että viraston toimintojen määrärahoihin oli voitu arvioida muodostuvan vaje, jonka kattamiseksi oli ollut tarpeen supistaa henkilöstömenoja. Näin ollen viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehille tehtäviä suoritettavaksi olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Se, että henkilöstölle oli maksettu tulospalkkioita vuoden 2014 osalta, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin.

Hallinto-oikeus totesi, että asiasta saadun selvityksen perusteella kaikki uuden organisaation tehtävät oli laitettu muutoksen kohteena oleville suunnattuun sisäiseen hakuun ja A oli ilmoittautunut kolmeen avoimena olleeseen tehtävään tulematta valituksi. Virasto oli viraston tasolla selvittänyt mahdollisuudet sijoittaa A uudelleen virastossa tai kouluttaa hänet uusiin tehtäviin. Virasto oli pyytänyt loka- ja marraskuussa tulosalueita käymään läpi tehtäviä ja tulevia rekrytointeja, joihin voitaisiin sijoittaa ilman tehtävää sisäisessä haussa jääneet henkilöt. Virastolla ei ollut osoittaa A:lle tehtävää, johon tämä olisi voitu kohtuudella uudelleen sijoittaa tai kouluttaa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei virasto ollut laiminlyönyt velvollisuuttaan sijoittaa A hänen aiempaa virkaansa vastaavaan työhön.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_4_momentti