Hyppää sisältöön
Media

Määräaikainen virkasuhde                                                               Helsingin hallinto-oikeus
Määräaikaisuuden peruste                                                              
Toiminnan uudelleenjärjestely                                                        18/0409/2
Korvausvaatimus                                                                              
Palkkaa vastaava korvaus                                                                A:1.6.2018                             
Nimityskirja
                                                                                                          

A oli vaatinut, että ministeriö velvoitetaan maksamaan hänelle 18 kuukauden palkkaa vastaavaa korvaus. A oli nimitetty nimittämiskirjalla 22.5.2014 tarkastajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ministeriön kehityspoliittiselle osastolle yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikköön 2.6.2014 – 31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteeksi oli merkitty kehityspoliittisen ohjelman toteuttaminen. A oli vedonnut siihen, että määräaikaisuuden perusteeksi ilmoitettu syy ei ollut perusteltu, koska kehityspoliittiseen ohjelmaan liittyvää työtä oli tehty jatkuvasti, virkasuhde oli jatkunut vielä nimittämishetkellä voimassaolleen kehityspoliittisen ohjelma päättymisen jälkeen ja A:n työtehtävät olivat liittyneet kehityspoliittiseen ohjelmaan varsin löyhästi.

Ministeriön mukaan tarkastajan virka oli haettavana määräaikaisena, koska virka oli tarkoitus lakkauttaa taloushallinnon uudistusten takia. Uudistusten seurauksena taloushallintotiimin tehtävät olivat vähentyneet, koska automatisoitujen prosessien käyttöönotto oli vähentänyt manuaalista työtä. Uudistusten ollessa vielä kesken katsottiin tarpeelliseksi täyttää virka määräaikaisesti siten, että uudistukset ehdittäisiin saattaa loppuun. Alusta alkaen oli ollut selvää, että määräaikaiseen virkasuhteeseen haettavan tarkastajan tehtävä oli luonteeltaan tilapäinen ja että se oli kattanut vain siirtymävaiheen uudistusten toimeenpanon. Tiedossa oli ollut, että virkaan liittyvät tehtävät tulisivat lakkaamaan. A:n määräaikaisen virkasuhteen päättymisen jälkeen tarkastajan virka oli lakkautettu. Tehtävää hoitamaan ei ollut valittu uutta määräaikaista tarkastajaa eikä tehtäviä ollut siirretty muille viroille. Ministeriöön ei ollut A:n määräaikaisen viran päättymisen jälkeen kesällä 2016 perustettu ainoatakaan uutta virkaa.

A katsoi, että hän oli määräaikaisuutensa aikana hoitanut viraston lakisääteisiä ja pysyviä tehtäviä, minkä ministeriö oli kiistänyt. Ministeriön mukaan, vaikka nimittämiskirjaan oli erehdyksessä kirjattu määräaikaisuuden perusteeksi kehityspoliittisen ohjelman toteuttaminen, olivat viran suunniteltu lopettaminen taloushallinnon uudistusten takia ja uudistusten keskeneräisyyden edellyttämä tilapäisen tehtävien hoidon tarve olleet perusteena viran täyttämiselle määräaikaisena. Ministeriö oli myös määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä koskevassa nimitysesityksessä tuonut esiin, että tehtävän aikana tarkastellaan kehitysyhteistyön taloushallinnon asemaa suhteessa ministeriön yleiseen taloushallintoon. Ministeriö oli myös selvittänyt, että meneillään olleiden uudistusten tuloksena taloushallinnon tehtävät olivat vähentyneet ja prosessit muuttuneet.

Hallinto-oikeus piti uskottavana ministeriön selvitystä siitä, että kysymyksessä oli ollut taloushallinnon uudistamiseen liittyvä tilapäinen järjestely ja että tämä oli ollut tiedossa jo nimitystä tehtäessä. Hallinto oikeus katsoi, että määräaikaiselle nimitykselle oli ollut valtion virkamieslain mukainen peruste.

Hallinto-oikeus hylkäsi korvausvaatimuksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_9_§
Valtion_virkamieslaki_56_§