Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 23.11.2018 18/0299/4 

Virantoimituksesta pidättäminen
Muutoksenhaku
Oikeudenkäyntikulut
Rikossyyte
Rikostuomio
Suhteellisuusperiaate
Yhdenvertainen kohtelu
Yleinen luottamus viranomaiseen

Poliisilaitos oli päättänyt jatkaa A:n virantoimituksesta pidättämistä rikossyytteen ajaksi. A oli tuomittu käräjäoikeudessa pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 35 päiväsakon sakkorangaistukseen. A vaati poliisilaitokselta virantoimituksesta pidättämistä koskevan asian uudelleen käsittelemistä käräjäoikeuden antaman tuomion jälkeen. A:n mukaan käräjäoikeuden tuomio ei olisi estänyt häntä palaamasta toimenkuvansa mukaisiin virkatehtäviin. A katsoi käyttäneensä ainoastaan poliisilain mukaisia voimakeinoja. A katsoi päätöksen olevan yhdenvertaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti liian ankara suhteessa tapahtumaan ja aiempaan seurauskäytäntöön. Poliisilaitoksen mukaan virkamiesoikeudelliset päätökset tehdään aina yksittäistapauksellisen harkinnan ja arvioinnin jälkeen. A:n osalta päätöstä mahdollisen virkamiesoikeudellisen seuraamuksen antamisesta ei ollut tehty, koska rikosprosessi oli yhä kesken.

Hallinto-oikeuden mukaan virantoimituksesta pidättäminen on turvaamistoimen luonteinen toimenpide, jonka tarkoituksena on turvata muun muassa viranhoidon luotettavuus. Väliaikaisena turvaamistoimenpiteenä virantoimituksesta pidättämistä ei kuitenkaan saa jatkaa pidempään kuin sen tavoitteiden turvaamiseksi on tarpeen. Hallinto-oikeuden mukaan poliisilaitos oli tuomion perusteella voinut jatkaa virantoimituksesta pidättämistä tilanteessa, jossa rikosoikeudenkäynti oli jatkunut muutoksenhakutuomioistuimessa. Poliisilaitoksen ei ollut osoitettu menetelleen yhdenvertaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen vastaisesti.

Hallinto-oikeuden mukaan poliisilaitoksella oli ollut lainmukaiset perusteet jatkaa A:n virantoimituksesta pidättämistä. A:n valitus oli siten hylättävä.

Lainvoimainen.

Suomen perustuslaki 2 luku 6 §
Valtion virkamieslaki 14 § 1 ja 2 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 2 momentti 1 kohta
Valtion virkamieslaki 40 § 4 momentti
Hallintolaki 6 § 
Hallintolaki 45 §
Hallintolainkäyttölaki 74 §
Poliisilaki 1 § 1 momentti
Poliisilaki 2 luku 17 §
Poliisin hallinnosta annettu laki 15 f §