Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Itä-Suomen hallinto-oikeus 23.11.2018 18/0300/4 

Virantoimituksesta pidättäminen
Käyttäytymisvelvollisuus
Oikeudenkäyntikulut
Poliisi
Päätöksen perusteleminen
Rikossyyte
Suhteellisuusperiaate
Virkavelvollisuuden rikkominen
Yhdenvertainen kohtelu
Yleinen luottamus viranomaiseen

Poliisilaitos oli pidättänyt vanhempi konstaapeli A:n virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi. A oli esitutkinnassa epäiltynä virkatehtävien yhteydessä tapahtuneesta pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Poliisilaitoksen mukaan esitutkinnalla oli vaikutus A:n kykyyn ja edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. A vaati päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen poliisilaitoksen käsiteltäväksi. A:n mukaan päätöstä rasittivat useat virheellisyydet. A:n kuulemisen yhteydessä oli tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella kyseessä oli ollut oikeutettu voimankäyttötilanne. Lisäksi A piti virantoimituksesta pidättämistä liian ankarana suhteessa teon laatuun ja moitittavuuteen eikä asiaa oltu A:n mukaan siltä osin myöskään perusteltu. A:n tarkoituksena ei ollut kiinniotetun henkilön vahingoittaminen eikä A ollut pitänyt sitä toimensa todennäköisenä tai mahdollisena seuraamuksena. Lisäksi A piti päätöksen perusteluja puutteellisena siltä osin, millä tavalla keskeneräisellä esitutkinnalla oli vaikutusta valittajan kykyyn ja edellytyksiin hoitaa tehtäviään.

Poliisilaitos oli perustanut päätöksensä asiassa kertyneeseen esitutkinta-aineistoon, johon on kuulunut myös videotallenne tapahtumista. Säilöön tuotava ihminen oli ollut täysin alisteisessa asemassa paikalla olleisiin poliisimiehiin nähden eikä tilanteessa ollut ilmennyt minkäänlaista uhkaa tai vaaraa. A:n järjestyspoliisitehtävissä korostuivat voimakeinojen käyttöä edellyttävät tilanteet. Epäillyt teot olivat niiden vakavuus ja A:n tehtävät huomioon ottaen omiaan vähentämään sekä poliisilaitoksen että yleisön luottamusta valittajan toimimiseen poliisimiehenä. Valituksenalainen päätös oli tehty epäiltyjen rikosten esitutkinnan aloittamisen jälkeen, mutta ennen syytteen nostamista. Ottaen huomioon A:n asema ja tehtävät poliisimiehenä, hänen virkatehtäviensä edellyttämä luottamus sekä epäilty menettely, poliisilaitos oli voinut arvioida, että menettely oli ollut omiaan vaarantamaan luottamusta A:ta kohtaan.

Hallinto-oikeuden mukaan poliisilaitoksella oli ollut virkamieslain mukainen peruste A:n virantoimituksesta pidättämiselle. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

Lainvoimainen.

Valtion virkamieslaki 14 § 1ja 2 momentti
Valtion virkamieslaki 40 § 2 momentti 1 kohta
Valtion virkamieslaki 40 § 4 momentti
Poliisilain 1 § 1 momentti
Laki poliisin hallinnosta 15 f §