Hyppää sisältöön
Media

Regeringens proposition
En omfattande informationsresurs för statsunderstödsverksamheten och tillhörande e-tjänster inrättas i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 13.42
Pressmeddelande

E-tjänsterna inom statsunderstödsverksamheten utvecklas och processen för statsunderstöd digitaliseras. Målet är att statsbidragsmyndigheterna ska ta i bruk de nya e-tjänsterna under de närmaste åren. Statskontoret ska enligt regeringspropositionen i fortsättningen svara för produktionen av dem.

Informationsresursen och de tillhörande e-tjänsterna ska enligt propositionen innehålla ett för statsbidragsmyndigheterna gemensamt elektroniskt hanteringssystem (administreraunderstod.fi), en tjänst för publicering av ansökningar om statsunderstöd och skötsel av ärenden (sokunderstod.fi).fi) samt en tjänst för publicering och användning av statsunderstödsuppgifter (granskaunderstod.fi). I den nya informationsresursen för statsunderstödsverksamheten ska man samla uppgifter om statsunderstöd från alla förvaltningsområden så att information om statsunderstödsverksamheten ska kunna öppnas och utnyttjas, effektiviteten utvärderas och övervakningen av användningen av statsunderstöden effektiviseras. Som exempel kan nämnas granskaunderstod.fi-tjänsten, som är en tjänst som är öppen för alla och där vem som helst kan få heltäckande information om statsunderstödsverksamheten.  

Statskontoret ska ansvara för administreringen och förvaltningen av informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och de tillhörande digitala tjänsterna, för vissa uppgifter inom informationshanteringen samt för analys- och rapporteringstjänster som gäller statsunderstödsverksamheten. 

I de nya bestämmelserna föreskrivs det också närmare om statsbidragsmyndigheternas skyldigheter, eller andra sådana instansers skyldigheter som beviljar statsunderstöd med stöd av lag, i fråga om informationshantering och lagring av uppgifter som gäller statsunderstödsverksamheten, behandling av personuppgifter samt förvaring och arkivering av uppgifter och handlingar som sparas i statsunderstödsverksamhetens informationsresurs. Dessutom föreskrivs det om en skyldighet att lämna in minimiuppgifter om statsunderstödsverksamheten till de statsbidragsmyndigheter som inte tar i bruk administreraunderstod.fi-tjänsten. Ministeriernas och statsbidragsmyndigheternas nuvarande behörighet när det gäller den innehållsmässiga styrningen av statsunderstöden inom deras förvaltningsområden ändras inte. 

E-tjänsterna stöder en gemensam verksamhetsmodell för statsunderstöd 

Statsbidragsmyndigheterna övergår under de kommande åren till att använda de e-tjänster som Statskontoret producerar. De nya tjänsterna stöder den gemensamma verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten, dvs. den digitala processen med statsunderstöd, som förnyar statsbidragsmyndigheternas sätt att planera statsunderstödsverksamheten och bedöma dess konsekvenser. 

Den gemensamma verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten, informationsresursen och tillhörande e-tjänster bereds under ledning av finansministeriet. Det projekt som utvecklar statsunderstödsverksamheten avslutas vid utgången av 2023. Målet är att främja tillgången till och användningen av information som uppkommer inom statsunderstödsverksamheten. Målet är också att främja en ändamålsenlig inriktning av statsunderstöden och minska överlappningarna mellan dem. Ett allmänt mål är att ytterligare öka statsunderstödsverksamhetens effektivitet och transparens, förenhetliga statsunderstödspraxis och att förverkliga en öppen och god förvaltning. Dessutom strävar man efter att stärka den strategiska styrningen av verksamheten och verksamhetens samhälleliga effekter samt att stödja förtydligandet av statsunderstödens ställning som ett verktyg för politisk styrning. 

Utvecklandet av statsunderstödsverksamheten bedöms förbättra genomslaget och medföra besparingar 

Med hjälp av gemensamma digitala tjänster kan man uppnå besparingar i fråga om nyinvesteringar samt utveckling och underhåll av informationssystem. De årliga kostnaderna för de gemensamma e-tjänster som Statskontoret producerar uppskattas vara betydligt lägre än kostnaderna för statsbidragsmyndigheternas nuvarande egna system. På lång sikt kan man således också uppnå kostnadseffektivare förvaltning av statsunderstöden.

Statsunderstödslagen och lagen om statskontoret ändras genom regeringspropositionen. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Skyldigheten att lämna in minimiuppgifter om statsunderstödsverksamheten träder i regel i kraft vid ingången av oktober 2023 för de statsbidragsmyndigheters del som inte tar i bruk administreraunderstod.fi-tjänsten. Propositionen publiceras på beslutssidan

Finland har ca 90 statsbidragsmyndigheter som årligen beviljar bland annat organisationer, kommuner, företag och privatpersoner uppskattningsvis 4 miljarder euro i statsunderstöd enligt prövning. 

Mer information:
Jouko Narikka, budgetråd, tfn 0295 530 017, jouko.narikka(at)gov.fi 
Tuula Lybeck, projektdirektör, tfn 0295 530 595, tuula.lybeck(at)gov.fi 
Mari Näätsaari, enhetsdirektör, tfn 0295 50 2259, mari.naatsaari(at)valtiokonttori.fi