Utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten

Inriktningen, ansökan, beviljandet, uppföljningen och utvärderingen av statsunderstöd utvecklas genom att man skapar en enhetlig digitaliserad statsunderstödsprocess. Målet är att öka statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft, transparens och effektivitet. Finansministeriet tillsatte ett femårigt utvecklingsprojekt den 8 mars 2019.

Målet för utvecklandet av statsunderstödsverksamheten är att

  • öka statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft
  • öka transparensen och öppenheten i understödsverksamheten
  • göra ansökan om och beviljande av understöd tydligare och smidigare
  • främja samarbetet mellan de myndigheter som beviljar understöd.

Finansministeriet leder projektet. Projektet har fått en styrgrupp som består av företrädare för ministerier som utdelar statsunderstöd samt en uppföljningsgrupp som består av företrädare för understödssökare och ämbetsverk som utdelar understöd. En projektbyrå som är placerad vid finansministeriet svarar för projektarbetet.

Reformen genomförs genom gemensam utveckling, så att man hör beslutsberedarna och dem som ansöker om understöd. Projektet stöder myndigheter och dem som ansöker om statsunderstöd att ta till sig nya verksamhetsmodeller och inhämta nödvändig kompetens.

Vad avses med statsunderstöd?

Statsunderstöden består av sådan behovsprövad finansiering som beviljas av statens medel och som stöder projekt och verksamhet som anses vara nödvändiga för samhället.

De årliga statsunderstöd som beviljas föreningar, företag, kommuner, högskolor och privata personer för ett flertal olika ändamål, både som verksamhetsbidrag och som projektfinansiering, uppgår uppskattningsvis till ca 4 miljarder euro.

Bakgrund till projektet

Det finns ett stort behov av att utveckla statsunderstödsverksamheten. De samhälleliga fenomenens komplexitet och förvaltningsöverskridande karaktär förutsätter intensivare samarbete över sektorsgränserna vid allokeringen av statsunderstöd.

Statsunderstödsverksamhet pågår inom samtliga förvaltningsområden, men verksamheten är splittrad, avgränsad och mycket mångfacetterad. Understödsprocesserna och verksamhetsmodellerna i anslutning till dem skiljer sig delvis på ett omotiverat sätt från varandra. Utvecklandet av statsunderstödsverksamheten gagnar både dem som ansöker om stöd och dem som beviljar understöd.

Statsunderstödsverksamheten har under 2015–2018 utretts i flera omgångar. Finansministeriets arbetsgrupp för statsunderstöd har i sitt betänkande lagt fram förslag till revidering av bestämmelserna i statsunderstödslagen samt till utveckling av administreringen av statsunderstöd och utvärderingen av statsunderstödens genomslag. I en förstudie som föregick det nu pågående projektet har undervisnings- och kulturministeriet beskrivit nuläget för den nationella statsunderstödsverksamheten samt utarbetat en vision för statsunderstödsverksamheten och ett förslag till åtgärder som gäller förfarandena och digitaliseringen i statsunderstödsprocessen. På uppdrag av finansministeriet behandlade en av de produktivitets- och digitaliseringspotentialanalyser som genomfördes 2018 statsunderstödsverksamheten.