Utveckling av statsunderstödsverksamheten 

Statsunderstödsverksamheten, dvs. inriktning, ansökan, beviljande, uppföljning och utvärdering av statsunderstöd utvecklas genom att man skapar en enhetlig digitaliserad statsunderstödsprocess. Avsikten är att hela statsförvaltningen stegvis ska övergå till den nya verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten och inom de närmaste åren ta i bruk gemensamma nättjänster som stöder den. 

Utvecklingen av statsunderstödsverksamheten och den nya verksamhetsmodellen

•    förbättrar statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft
•    ökar transparensen och öppenheten i understödsverksamheten
•    gör ansökan och beviljandet av statsunderstöd tydligare och smidigare än tidigare
•    gör praxis inom statsunderstödsverksamheten enhetligare.

De nuvarande nättjänsterna ersätts antingen delvis eller helt av gemensamma nättjänster.

Sokunderstod.fi 
I fortsättningen söks statsunderstöd via sokunderstod.fi, som samlar alla ansökningar om statsunderstöd från olika statsbidragsmyndigheter på ett ställe. 

Granskaunderstod.fi
I fortsättningen kan vem som helst kontrollera från granskaunderstod.fi hur mycket statsunderstöd som beviljats och för vilka ändamål. 

Administreraunderstod.fi 
Administreraunderstod.fi är statsbidragsmyndigheternas tjänst för behandling av understödsprocesserna. 

Vad avses med statsunderstöd?

Statsunderstöd är sådan behovsprövad offentlig finansiering som beviljas av statens medel och som stöder verksamhet eller projekt som anses vara nödvändiga för samhället. Årligen beviljas närmare 4 miljarder euro i statsunderstöd för över 300 ansökningar om statsunderstöd. 

Statsunderstöd är inte samma sak som statsandelar. Det övergripande begreppet är statsbidrag. Statsunderstöd kan också beviljas i form av statligt stöd. Statsunderstödsverksamheten regleras av statsunderstödslagen som är en allmän lag. Statsunderstöden beviljas antingen i form av allmänna understöd eller i form av specialunderstöd.

Vilka är statsbidragsmyndigheterna och vem ansöker om statsunderstöd?

Det finns tiotusentals aktörer som söker statsunderstöd och cirka 90 statsbidragsmyndigheter i Finland. Alla ministerierna och cirka 30 centrala ämbetsverk är statsbidragsmyndigheter. Myndigheterna inom statens regionförvaltning beviljar också statsunderstöd. Statsbidragsmyndigheternas uppgifter och befogenheter ändras inte när statsunderstödsverksamheten utvecklas.

Statsunderstöd beviljas föreningar och stiftelser, kommuner och samkommuner, forskningsinstitut och forskningsorganisationer, högskolor, företag och privatpersoner. 

Bekanta dig med statsbidragsmyndigheterna. 

Varför utvecklas och digitaliseras statsunderstödsverksamheten? 

Statsunderstödsverksamheten utvecklas, eftersom
•    det inte finns någon tydlig helhetsbild av allokeringen och användningen av statsunderstöd
•    statsbidragsmyndigheternas understödsprocesser är onödigt varierande sinsemellan
•    man vill ha mer information om effekterna av användningen av statsunderstöd
•    digitaliseringsgraden hos olika statsbidragsmyndigheter varierar och separata nättjänster medför kostnader.

Behovet av att utveckla och digitalisera statsunderstödsverksamheten har identifierats i olika utredningar som föregick projektet. De har beaktats i planeringen och genomförandet av projektet.   

Statsunderstödsarbetsgruppens betänkande (Finansministeriets publikationer 2015: 29) 
Undervisnings- och kulturministeriets förstudie (Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017: 46) 
Statsunderstödens produktivitetspotential (slutrapport 31.1.2019, QPR Software Abp)

Bekanta dig med vanliga frågor om och utvecklandet av statsunderstödsverksamheten:
Vanliga frågor

Följ med hur projektet framskrider och delta i diskussionen om utvecklandet av statsunderstödsverksamheten under hashtaggen #valtionavustukset.