Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Suomesta louhituille kaivosmineraaleille uusi vero

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2022 13.59
Tiedote

Ehdotetun esityksen mukaan Suomessa otettaisiin vuonna 2024 käyttöön louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuva vero. Veron tavoitteena on ottaa huomioon kaivoslaissa tarkoitettujen kaivosmineraalien luonne uusiutumattomina luonnonvaroina ja ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus niiden käytöstä. Verolle ei ole asetettu ympäristönsuojelullisia tavoitteita.

Vero olisi valtiovarainministeri Annika Saarikon asettaman kaivosveron toteuttamista arvioineen työryhmän tarkastelema yksinkertainen ja kaavamainen rojaltiluonteinen suoritus. Veromallissa otettaisiin kuitenkin huomioon yhtäältä metallimalmien ja muiden kaivosmineraalien välinen eroavaisuus ja toisaalta metallimalmien väliset erot niiden arvoissa ja malmipitoisuuksissa. 
Metallimalmien vero määräytyisi rikastukseen syötettävän kaivosmineraalin sisältämän metallin määrän ja verotusarvon perusteella. Verotusarvo perustuisi lähtökohtaisesti kunkin metallimalmin maailmanmarkkinahinnan vuosittaiseen keskiarvoon. Muiden kaivosmineraalien vero määräytyisi louhitun kaivosmineraalin määrän perusteella, sillä niille ei ole vastaavalla tavalla julkisia arvotietoja.

Metallimalmien vero olisi 0,6 prosenttia metallimalmin sisältämän metallin verotusarvosta. Muiden kaivosmineraalien kuin metallimalmien vero olisi 0,2 euroa tonnilta louhittua kaivosmineraalia. 
Veron piiriin tulisivat kaikki Suomessa louhitut, kaivoslaissa tarkoitetut kaivosmineraalit. Soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin kuitenkin kullanhuuhdonnassa löydetty kulta. Verovelvollinen olisi se, jolla on kaivosmineraalin hyödyntämiseen oikeuttava lupa. Verovelvollinen olisi tyypillisesti kaivosyhtiö.

Kaivosmineraalien verotukseen sovellettaisiin pääosin valmisteverotuksen ja oma-aloitteisten verojen menettelysäännöksiä. Veron piiriin kuuluvien toimijoiden tulisi rekisteröityä verovelvollisiksi. Verovelvollinen antaisi veroilmoituksen kalenterivuoden mittaiselta verokaudelta sekä laskisi ja suorittaisi veron oma-aloitteisesti. Veroviranomainen olisi Verohallinto.

Uusi vero tulisi voimaan 1.1.2024. 

Tavoiteltu verotuotto 25 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia kaivoskunnille

Kaivosmineraaliveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljoonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 60 prosenttia ohjattaisiin kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle. Kuntaosuus tilitettäisiin sille kunnalle, jossa kaivos sijaitsee. Esityksessä ei ehdoteta muutosta valtionosuusjärjestelmään, vaan arvio kaivosmineraaliveron sisällyttämisestä valtionosuuksien tasausjärjestelmään tehdään omana kokonaisuutenaan.

Veron valmistelu perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sekä vuosien 2022 ja 2023 talousarvioneuvotteluiden linjauksiin. 

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivosmineraaliveroa koskevasta lainsäädännöstä. Lausuntokierros on käynnissä 17. lokakuuta saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Lisätietoja:
Veroasiantuntija, Ella Luikku, puh. 029 553 0091, ella.luikku(at)gov.fi